Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Manuál šípkový automat

txt?

 

Návod na použitie

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 

Zariadenie je určené k šípkovým hrám profesionálne, ale aj pre zábavu. Základom hry je

hádzanie troch šípok do terča od tzv. základnej čiary, ktorá je od neho vzdialená 2,37 m.

Stred terča je vo výške 1,73 m.

 

II. INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU ŠÍPKARSKEHO AUTOMATU

 

POZOR!

Transport šípkového automatu praktizujte zásadne v rozloženom stave !

 

PRIPOJENIE DO SIETE

 

Šípkový automat je pripojený do siete káblom, ktorého koncovku pripojíme do zásuvky

230 V/50 Hz.

Zapnutie prístroja urobíme spínačom na ľavej strane skrine do polohy ON.

 

 

POZOR!

 

- pripojenie zariadenia je možné, iba do zásuvky 230 V/50 Hz., ktorá zodpovedá bezpečnostným predpisom.

- neotvárajte násilne dvere zariadenia. Automat neobsahuje časti, ktoré by mohol opraviť laik.

- v hornej časti šípkovéh automatu sa nachádzajú vetracie otvory.

- pre správnu funkciu zariadenia je potrebné ponechať tieto otvory nezakryté.

- nevkladajte žiadne predmety do otvorov v automate, môžete spôsobiť skrat v zariadení.

- zariadenie nesmie stáť v blízkosti tepelného zdroja alebo vlhka.

- na zariadenie nesmú byť vyliate žiadne nápoje alebo tekutiny. V opačnom prípade hrozí porucha zariadenia a je nutné ho prekontrolovať poverenou osobou.

- zariadenie nesmie byť vystavené dažďu alebo poveternostným vplyvom.

- jedná sa o elektrické zariadenie a jeho opravy môže vykonávať len osoba k tomu oprávnená.

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

 

1. Zložte držiaky (4 ks).

2. Rozoberte stojan a hornú časť (4 skrutky).

3. Otočte kovový stojan o 180 stupňov na spodnej časti.

4. Postavte hornú časť na stojan a obe časti zoskrutkujte špeciálnymi skrutkami,

ktoré sú v pokladni.

5. Vyberte ľavú a pravú bočnicu zo zadnej strany prístroja, namontujte ich na strany hornej

časti špeciálnymi skrutkami.

 

 

 

ZAPOJENIE

 

1. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky 220 V/50 Hz.

2. Zapnite sieťový vypínač do polohy ON.

3. Teraz je zariadenie pripravené ku hre.

4. Môžete vhodiť mincu, alebo vložiť kredit pomocou kľúčika.

5. Hra môže začať po zvolení príslušným tlačidlom (viď. ďalej popis hier).

Ak ste dodržali vyššie popísané postupy, vypínač a zariadenie je správne pripojené, tak spĺňa všetky bezpečnostné predpisy.

 

UPOZORNENIE:

 

Pri el. inštalácii je nutné pripojenie - fáza, nulák, zem, t.j.=L,N, !!! Pokiaľ nebude dodržané toto zapojenie môže dôjsť k nesprávnej funkcii otrasového čidla (odpisovanie hodov).

 

 

 

III. OVLÁDANIE ŠÍPKARSKEHO AUTOMATU

 

Kredit je možné vkladať pomocou kľúčika, alebo vhadzovaním mincí, žetónov. Kredit je

zobrazený po vhodení mince. Správne mince padajú do pokladne automatu, chybné mince sú

vrátené späť otvorom pod vhadzovacou štrbinou. V okamihu dostatočného počtu kreditov na

displeji CREDIT je možné zvoliť tlačidlom hru podľa Vášho výberu, počet hráčov tlačidlom

VOĽBA HRÁČOV. Začiatok hry oznámi automat rozsvietením zelenej šípky (vedľa

vhadzovacej štrbiny). Po vhodení troch šípok a ich vytiahnutí automaticky (alebo ručne) prepne na ďalšieho hráča.

 

 

IV. POPIS HIER

 

HIGH SCORE

 

Hra pre 1 až 8 hráčov. Každý hráč hádže každé kolo 3 šípky. Hrá sa 7 - 10 kôl. Po skončení

všetkých kôl vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.

 

LOW SCORE

 

Hrá sa ako hra HIGH SCORE, ale vyhráva hráč, ktorý dosiahne najnižší výsledok.

 

SUPER SCORE

 

Hrá sa podobne ako hra HIGH SCORE, ale body sa získavajú iba pri zásahu do DOUBLE a

TRIPLE.

 

SCRAM

 

Hrá sa vo dvojici, 7 kôl, po 6 šípok. Všetky čísla, ktoré zasiahne prvý hráč z dvojice (stoper),

sa zatvárajú pre druhého hráča z dvojice (scoter). Druhý hráč získava body len keď zasiahne

čísla, ktoré nezasiahol prvý hráč. Hráči jednej dvojice sa striedajú v poradí hádzaní šípok.

 

SHANGHAI

 

Hra pre 1 a 8 hráčov. Každý hráč hádže 3 šípky na 7 kôl. Hráč musí zasiahnuť každé z 21

čísiel, začínajúc číslom 1 a nakoniec číslo 20 a zásahom do stredu terča. Vyhráva hráč, ktorý

dosiahne najvyšší výsledok alebo ktorý dosiahne SHANGHAI. SHANGHAI nastane, keď v

priebehu jedného kola dosiahne zásah troma šípkami do troch odpovedajúcich čísiel tak, že

každá šípka zasiahla odlišný sektor, šípka jednoduchá (simple), dvojitá (double), trojitá (triple).

 

ROULETTE

 

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na každé kolo. Svetelná ruleta sa pohybuje po terči, až

sa zastaví na jednom z čísiel 1 až 20, alebo v strede terča. Hráči musia zasiahnuť číslo, na

ktorom sa svetlo zastavilo. Zásah jednoduchý (simple) sa započítava ako 1 bod, zásah dvojitý

(double) ako 2 body, zásah trojitý (triple) ako 3 body.

 

PUB GAME

 

Hra pre 1 až 8 hráčov, s 3 šípkami. Každý hráč hrá len jedno kolo. Číslo, ktoré sa zmenšuje sa

objaví na počítadle. Začína sa číslom 10. Body získané hádzaním šípky sa násobia týmto číslom

a hráč musí s 3 šípkami zasiahnuť stred čo najskôr. Vyhráva hráč s najvyšším výsledkom.

 

SUPER 100

 

Hra pre 1 až 8 hráčov s 3 šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku 100 bodov.

Otáčavé svetlo sa pohybuje po číslach v smere hodinových ručičiek. Hráč musí zasiahnuť

jeden zo sektorov, na ktorom je svetlo. Za správny zásah dostáva hráč 10 bodov od každého

hráča, ktorý má body a nie je diskvalifikovaný. Keď hráč nezasiahne jednou šípkou, nedostane

body, keď nezasiahne tromi šípkami v jednom kole, vypadáva z hry ale zvyšné body mu

zostávajú do konca hry. Keď hráč stratí všetky body, vypadáva z hry. Na konci hry sa všetky

svietiace body pridajú víťazovi. Keď sú diskvalifikovaní všetci hráči okrem jedného, tento

vyhráva.

 

SOLO

 

Táto hra je len pre jedného hráča. Zatlačením tlačidla SOLO si môže hráč vybrať medzi HI-

SCORE a 301 za výzvou k hre SOLO. Hra je obmedzená na 10 kôl. Po skončení hry dá

prístroj hráčovi "HANDICAP NUMBER" (záverečný počet bodov), aby ho informoval aký

výsledok v hre dosiahol. Najnižšie číslo je 0, najvyššie je 99. Uvedené číslo sa môže používať

pre klasifikáciu hráča na začiatku hry.

 

BASEBALL

 

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť ten sektor, ktorý

odpovedá číslu kola a žiadny iný sektor sa nezapočítava. Jednoduchý zásah (simple) sa

započítava ako 1 bod.

 

301 PARCHESSI

 

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku 0 bodov.

Body získava hráč v priebehu hry a sčíta ich dokopy. Keď hráč po hodení šípky dosiahne

presne toľko bodov ako druhý hráč, počet bodov druhého hráča sa vracia na stav 0. Keď hrajú

skupiny hráčov, tak strata bodov platí len pre hráčov druhej skupiny. Prvý hráč, ktorý dosiahne

presne 301 bodov, vyhráva hru. Keď výsledok prevýši 301, nastáva BUST a výnos nového

výsledku sa rovná rozdielu medzi 301 bodmi a počtom bodov prevyšujúcich súčet bodov

(hodnota prekračujúca 301). Po piatom dosiahnutí BUSTu hráč odchádza z hry.

 

180

 

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku hry 180

bodov. Body získané pri hádzaní šípok sa postupne odpočítavajú od počiatočného stavu. Prvý

hráč, ktorý dosiahne po odpočítaní bodov 0, vyhráva hru.

 

 

180 DOUBLE IN

 

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne, až keď hráč zasiahne dvojité číslo

(double), alebo stred.

 

180 DOUBLE OUT

 

Hrá sa podobne ako hra 180, ale hra je ukončená až zásahom dvojitého čísla (double), alebo

stredu.

 

DOUBLE IN/OUT

 

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne až zásahom do dvojitého čísla (double),

a hra skončí až zásahom dvojitého čísla (double) alebo stredu.

 

MASTER OUT

 

Doplnok hier 180, 301, 501 a 701, ale ukončenie hry je možné len zásahom dvojitého (double),

alebo trojitého čísla (triple).

 

301, 501, 701 A 901

 

Tieto hry sa hrajú ako hra 180, ale každý hráč začína hru s 301, 501, 701 alebo 901 bodmi.

 

CRICKET

 

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť segmetny 15, 16,

17, 18, 19, 20 a stred. Každé číslo, ktoré hráč zasiahne trikrát sa pre neho uzatvára. Za zásah

do uzatvoreného čísla dostáva hráč body, len keď toto číslo druhý hráč nezasiahol. Vyhráva

hráč, ktorý prvý zavrie 6 čísiel a má najvyšší počet bodov.

 

CRICKET CUT THROAT

 

Hrá sa ako hra CRICKET, ale zásahy do uzatvoreného čísla si započítava druhý hráč, ktorý

toto číslo má ešte otvorené, ako trestné body.

 

CRICKET MASTER

 

Hrá sa ako kriket CUT THROAT, ale čísla 1-14 sa pripočítavajú ku scóre hráča, ktorý hádže

šípky ako trestné body. Ak má hráč, ktorý hádže uzavreté číslo a súper nie, pripisujú sa trestné

body súperovi. Ak majú uzavreté čísla obidvaja hráči, trestné body sa pripisujú hráčovi ktorý

hádže. Ak hráč hodí šípku mimo terča, pripíše sa mu 25 trestných bodov.

 

TEAM (180, 301, 501, 701, 901)

 

Hráči môžu hrať v tíme po 2, 3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú

v tíme B. Ľubovolný hráč v tíme môže ukončiť hru iba v prípade, ak v okamihu ukončenia je

celkový súčet bodov tímu nižší ako súčet bodov druhého tímu.

 

CRICKET TEAM

 

Hráči môžu hrať v tíme po 2,3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú

v tíme B. Team, ktorý prvý uzavrie všetky určené segmenty a má najvyšší alebo najnižší (u

funkcie CUT THROATH) počet bodov, je víťaz.

 

MARATÓN

 

Hráči začínajú hrať od 0 skóre. Začínajú od stredu a potom nasleduje double 20 až 1. Víťaz je

hráč, ktorý ako prvý dôjde do čísla double 1.

 

MINI MARATÓN

 

Hrá sa ako maratón, ale hra končí pri double 10.

 

 

HRA

MOŽNÉ KOMBINÁCIE

 

 

 

180

 

301

 

501

 

701

 

901

DOUBLE IN

DOUBLE OUT

DOUBLE IN/OUT

MASTER OUT

DOUBLE IN TEAM

DOUBLE OUT TEAM

DOUBLE IN/OUT TEAM

MASTER OUT TEAM

DOUBLE IN EQUAL

DOUBLE OUT EQUAL

DOUBLE IN/OUT EQUAL

MASTER OUT EQUAL

DOUBLE IN TEAM EQUAL

DOUBLE OUT TEAM EQUAL

DOUBLE IN/OUT EQUAL

MASTER OUT TEAM EQUAL

180 PARCHESSI

301 PARCHESSI

TEAM

EQUAL

TEA EQUAL

HI - SCORE

 

LOW SCORE

 

SUPER SCORE

 

PUB GAME

 

SUPER 100

 

SOLO HI - SCORE

 

SOLO 301

 

SCRAM

 

SHANGHAI

 

CRICKET

CUT - THROAT

TEAM, MASTER

CUT - THROAT/TEAM

ROULETTE

 

BASSEBALL

 

 

 

V. MIKRO PREPÍNAČE

 

Na CPU v dolnom ľavom rohu sa nachádza 8 mikroprepínačov (ďalej len SW). Majú dve

polohy ON (zapnuté) a OFF (vypnuté). Ich funkcie sú nasledovné:

 

 

 

ON * Do programovacieho módu prejdeme

OFF * * * * * * * prepnutím SW 1 na doske CPU

1 2 3 4 5 6 7 8 do polohy ON

 

1. Testovacie menu

2. Štatistika

3. Nepoužité

4. Hlavné elektronické počítadlá

5. Pomocné elektronické počítadlá

6. Turnaj

7. Nastavenie parametrov z výroby

8. Užívateľské nastavenie parametrov

 

 

1.TESTOVACIE MENU

 

Vypneme automat, prepneme SW1 do polohy ON a automat zapneme. Na displejoch sa

objaví nápis TEST TARGET a tlačidla VOĽBA HRÁČOV, Hi Score, Scram a Double Out

začnú blikať. Týmito tlačidlami volíme položky v menu. Tlačidlo Double Out vstupuje do

jednotlivého testu (alebo ho opúšťa). Tlačidlom Hi Score alebo Scram v menu listujeme.

Tlačidlom VOĽBA HRÁČOV listujeme v podmenu. Pokiaľ je test aktívny, svieti na displeji

DART písmeno "P".

 

Jednotlivé testy:

a/ test target (test terča)

b/ test light (test svetelných prvkov)

c/ test button (test tlačidiel)

d/ test infra (test infračidla)

e/ test tup (test úderového senzoru)

f/ test credit (test mincovníka)

 

a/TEST TARGET

 

Test zvolíme stlačením tlačidla Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis

TEST TARGET. V tomto teste skúšame správnu funkciu všetkých segmentov v terči.

Displej DART ukazuje 1, 2 alebo 3, čo znamená jednoduchý, dvojitý alebo trojitý segmet.

ROUND displej ukazuje hodnotu segmentu. Test ukončíme stlačením tlačidla Double Out.

 

b/TEST LIGHT

 

Test zvolíme stlačením tlačidla Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis

TEST LIGHT. Test má celkom 6 tzv. podmenu, do ktorý sa dostaneme stlačením tlačidla

VOĽBA HRÁČOV. Test prejdeme pomocou tlačidiel Hi Score a Scram. Podmenu:

- test diód a žiaroviek okolo terča

- test diód CRICKETU čísiel hráčov

- test jednotlivých segmentov na displejoch

- test jednotlivých línií na segmentoch

- test kompletnej svetelnej signalizácie

- test presvetlenia tlačidiel

Test ukončíme stlačením tlačidla Double Out.

 

c/TEST BUTTON

 

Test zvolíme stlačením tlačidla Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis

DOUBLE OUT. Všetky tlačidlá začnú blikať. Po stlačení ľubovolného tlačidla sa objaví na

displeji jeho názov a tlačidlo zostane svietiť po dobu držania. Test opustíme stlačením tlačidla

VOĽBA HRÁČOV.

 

d/TEST INFRA

 

Test zvolíme stlačením tlačidla Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis

TEST INFRA. Po zapnutí infračidla zaznie zvukový signál a rozsvieti sa nápis FAULT. Pokiaľ

zvukový signál stále znie aj po opustení priestoru terča, je infračidlo príliš citlivé. Pokiaľ

nezaznie zvukový signál je čidlo málo citlivé. Citlivosť čidla nastavíme pomocou skrutky

(potenciometer) priamo v kryte čidla. V smere hodinových ručičiek citlivosť rastie. Po nasta-

vení test opustíme tlačidlom Double Out.

 

e/TEST TUP

 

Test zvolíme tlačidlom Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis TEST

TUP. Pokiaľ hodíme šípku do čierneho kruhu terča, ozve sa krátky signál a rozsvieti sa nápis

FAULT. Pokiaľ signál nezaznie a nesvieti nápis FAULT je čidlo málo citlivé. Nastavenie čidla

urobíme potenciometrom P1, ktorý je umiestnený v pravej hornej časti CPU. Citlivosť vzrastá

pri otáčaní v smere hodinových ručičiek. Pokiaľ je čidlo príliš citlivé, zaznie zvukový signál i

pri miernom poklopaní na automat alebo samovoľne.

 

f/TEST CREDIT

 

Test zvolíme stlačením tlačidla Double Out. Po zvolení testu sa na displeji objaví nápis

TEST CREDIT. Po otočení kľúča alebo vhodení mince v kreditom zámku zaznie signál a

rozsvieti sa nápis FAULT. Pri tomto teste sa impulzy nezapisujú do počítadla. Test opustíme

stlačením tlačidla Double Out.

 

 

2.ŠTATISTIKA

 

Zobrazí sa počet jednotlivých odohratých hier.

 

 

3.NEPOUŽITÉ

 

 

4.HLAVNÉ ELEKTRONICKÉ POČÍTADLÁ

 

Pokiaľ je SW 4 v polohe ON, sú po zapnutí automatu zobrazené na displeji stavy

elektronických počítadiel zálohovaných batérií. Displeje PAIR A a PAIR B zobrazujú počet

kreditov prijatých cez kreditný kľúčik. Displeje PAIR C a PAIR D zobrazujú počet kreditov

prijatých vhadzovacou jednotkou.

 

 

5.POMOCNÉ ELEKTRONICKÉ POČÍTADLÁ

 

Pokiaľ je SW 5 v polohe ON, je povolené mazanie elektronických počítadiel. Tieto

počítadlá je možné zmazať držaním tlačidla ROULETTE po dobu 5 sekúnd nasledovným

postupom. Vypneme automat, stlačíme tlačidlo ROULETTE a držíme. Zapneme automat a po

5 sekundách tlačidlo uvoľníme. Na horných displejoch sa zobrazia nulové počítadlá. Počítadlá

je možné odpočítať bez otvárania dvier (vhodné pri odovzdávaní zmien obsluhou)

nasledovným postupom. Vypneme automat, stlačíme tlačidlo EQUAL a držíme, súčasne

zapneme automat. Na horných dispejoch sa objavia stavy elektronických počítadiel rovnakým

spôsobom ako hlavné elektronické počítadlá. Akonáhle pustíme tlačidlo EQUAL prejde

automat do demo módu alebo hru. Pokiaľ je SW 5 v polohe OFF je možné počítadlá zobraziť,

ale nemožno ich zmazať.

 

 

6.TURNAJ

 

Pokiaľ je SW6 v polohe ON, hrá sa na neobmedzený počet kôl, pri zatváraní nesignalizuje

číslo, ktoré treba hodiť, odstránené sú zvukové efekty a nie sú pripisované bonusové kredity

po ukončení hry.

7.NASTAVENIE PARAMEROV Z VÝROBY

 

Pokiaľ je SW 7 v polohe ON, zapneme automat, stlačíme na 3 sekundy tlačidlo

ROULETTE a pustíme. Po ďalších 5 sekundách zaznie krátky signál, tým je nastavenie

ukončené. SW 7 prepneme do polohy OFF, zapneme a vypneme automat. Táto funkcia slúži k

znovunastaveniu všetkých parametrov, ktoré nastavuje výrobca. Táto funkcie nemaže hlavné

elektronické počítadlá, ale zmaže pomocné počítadlá a kredit na displeji.

 

 

8.UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE PARAMETROV

 

 

Tabuľka 1

1.

PRICE ADJUST

viď. tabuľka 2

2.

ROUND ADJUST

HI LOW, SUPER SCORE

CRICET

180, 301, 501, 701, 901, SOLO, ROUL...

 

07

20

01

3.

INFRARED

02

4.

LOTTERY

10

5.

ACCEPTOR

01

6.

TIME LIMIT

00

7.

SWITCH COUNT

01

8.

COIN COUNT

01

9.

SWITCH CREDIT

01

10.

COIN CREDIT

01

11.

OPTION SAVED

ON

12.

RETURN DART

ON

13.

DEMO SOUND

ON

14.

PLAY OFF

ON

15.

PUBLICITY

SPORT

16.

MAIN LAMP

16

17.

BACK LIGHT

02

18.

BULL VALUE

02

 

Pokiaľ prepneme SW 8 do polohy ON a zapneme automat je možné meniť nastavenie cien

hier a funkcií automatu. Tlačidlom Double Out vyberieme funkciu, ktorú chceme meniť.

Tlačidlami Hi Score alebo Scram meníme hodnotu funkcie alebo postupujeme v menu. Pre

uloženie novej hodnoty stlačíme tlačidlo Double Out. Iba u funkcie PRICE ADJUST a

ROUND ADJUST vyberáme funkcie tlačidlom VOĽBA HRÁČOV. Hodnoty meníme

tlačidlami Hi Score a Scram sú zobrazené na displeji TEMPORAL. Návrat z užívateľského

nastavenia uskutočníme prepnutím SW 8 do polohy OFF.

 

1.PRICE ADJUST

 

Zmena počtu kreditov pre každú hru. Hra sa mení tlačidlom VOĽBA HRÁČOV, počet

kreditov pre hru tlačidlami Hi Score a Scram.

 

Ceny hier nastavené z výroby:

Tabuľka č. 2

NÁZOV HRY

POČET KREDITOV
NÁZOV HRY
POČET KREDITOV

HI SCORE

1

180

C – ½

LOW SCORE

1

180 IN

C – ½

SUPER SCORE

1

180 OUT

C – ½

SCRAM

2

180 IN OUT

C – ½

SHANGHAI

1

180 MASTER

C – ½

ROULETTE

1

501

2

PUB GAME

C – ½

501 IN

2

SUPER 100

1

501 OUT

2

SOLO HI SCORE

1

501 IN OUT

2

SOLO 301

1

501 MASTER

2

BASEBALL

1

701

3

301

1

701 OUT

3

301 IN

1

701 IN OUT

3

301 OUT

1

701 MASTER

3

301 IN OUT

1

CRICKET

2

301 MASTER

1

CUT THROT

2

MARATÓN

4

MINI MARATON

2

 

2.ROUND ADJUST

 

Zmena počtu kôl pre hry:

 

a/ Hi Score

b/ Cricket

c/ 301, 501, 701

 

Názov hry volíme tlačidlom VOĽBA HRÁČOV, počet kôl meníme tlačidlami Hi Score a

Scram. Stlačením tlačidla Double Out uložíme novú hodnotu.

 

a/ Hi Score

Túto funkciu nastavíme u hier Hi Score, Low Score, maximálny počet kôl na jednu hru

7-10 kôl. Počet kôl je zobrazený na displeji TEMPORAL. Stlačením tlačidla Double Out novú

hodnotu uložíme.

b/ Cricket

Nastavenie počtu kôl (0-99) v hre CRICKET. Hodnota sa mení po kroku 1. 0 znamená, že

počet kôl je neobmedzený.

 

c/ 180, 301, 501, 701, 901

Nastavenie počtu kôl (0-99) pre hry 180, 301, 501, 701, 901. Hodnota sa mení po kroku 1. 0 znamená, že počet kôl je neobmedzený.

 

3. INFRARED

 

Infračidlo pre automatické prepínanie hráčov. Umožňuje zároveň meniť časový interval pre prepnutie na ďalšieho hráča v hodnotách 01-09, kde 01 je najrýchlejšie prepnutie, 0-vypnuté.

 

4. LOTTERY

 

Po ukončení hry automat vygeneruje náhodné číslo a v prípade, že sa zhoduje s počtom

bodov jedného z hráčov, pridá zadarmo 1, 2 alebo 3 kredity, podľa hry 301, 501, 701.

0-vypnuté, 1-zapnuté

 

5.ACCEPTOR

 

Časová konštanta pre rôzne typy vhadzovacích jednotiek (0,1,2,3,4,6).

 

6. TIME LIMIT

 

Čas, ktorý má hráč na 1 hod šípkou (0-60 s) po 10s. O - čas bez obmedzenia

 

7. SVITCH COUNT

 

Počet impulzov na počítadlo za 1 kredit kreditným kľúčom.

 

8. COIN COUNT

 

Počet impulzov na počítadlo po vhodení mince.

 

9. SVITCH CREDIT

 

Počet kreditov po jednom otočení kreditného kľúčika (1-10)

 

10. COIN CREDIT

 

Počet kreditov za jednu mincu.

 

11. OPTION SAVED

 

12. RETURN DART

 

Umožňuje hráčovi návrat v každom kole späť stlačením tlačidiel Hi Score a SHANGAI

(QUATRO) súčasne.

0 - vypnuté, I - zapnuté

 

13.DEMO SOUND

 

Vypnutie a zapnutie melódie reklamy.

 

14. PLAY OFF

 

Pridá 1 hod všetkým hráčom pri skončení hry s rovnakým počtom bodov.

Víťaz je hráč, ktorý hodí väčšie číslo.

 

15. PUBLICITY

 

Umožňuje uloženie nápisu na display, ktorý je zobrazený v móde DEMO (automat bez

kreditu).

 

16. MAIN LAMP

 

Osvetlenie terča 4-16.

 

17. BACK LIGHT

 

Osvetlenie čísiel terča 2-10.

 

18.BULL VALUE (Nastavenie hodnoty stredov)

 

01-obidva stredy 25

02-vonkajší stred 25, vnútorný stred 50

03-obidva stredy 50

04-vonkajší stred 50, vnútorný stred 100

 

 

VI. TECHNICKÉ POZNÁMKY

 

1.POMOC PRI ODSTRAŇOVANÍ HROTU V SEGMENTE

 

V priebehu hry sa stáva, že v segmente zostane zalomený hrot .Hroty zo segmentov sa vyberajú plochými kliešťami, alebo špeciálnym, na to určeným nástrojom tzv. vypichovákom.

 

 

2.VÝMENA POISTKY

 

Poistka napájania osvetlenia terča je umiestnená na doske CPU (zo strany súčiastok )

 

 

3.NASTAVENIE ZVUKU

 

K nastaveniu sily zvuku slúži trimer, ktorý je umiestnený na CPU doske vpravo

dole pri pohľade na dosku zo strany súčiastok.

 

4.ČISTENIE VHADZOVACEJ JEDNOTKY

 

Pokiaľ zistíte, že vhadzovacia jednota prijíma po určitom čase chybné mince, je nutné

jednotky vybrať a vyčistiť liehom priestor pod vyklápacím mechanizmom. Jednotka je

uchytená dvomi umelohmotnými držiakmi, ktoré je nutné mierne stlačiť proti sebe a

jednotky vysunúť smerom k sebe.

 

5.ZRUŠENIE ROZOHRANEJ HRY

 

Ak chcete zrušiť rozohranú hru, stlačte postupne tlačidla HI SCORE, SUPER 100,

ROULETTE a všetky naraz uvoľnite.

 

6.ZRUŠENIE HRY S VRÁTENÍM KREDITU

 

Pokiaľ hodíte len jednu šípku, je možné ukončiť hru a vrátiť kredit tým istým spôsobom

ako v bode 6.

 

7.PREPÍNANIE KOL NA ĎALŠIE

 

Ak hráč má hádzať 1,2 alebo 3 šípky a chce preskočiť alebo nedohrať kolo podrží

tlačidlo "HRÁČI" na 1 sekundu.

 

VII. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Výška - hĺbka - šírka: 222 x 56 x 62 cm

Prepravné rozmery: 148 x 62 x 65 cm

Váha: 90 kg

Váha bez podstavaca: 65 kg

Príkon: 80 W

Napájanie: 220 V/50 Hz