Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá turnajový pool

txt?

 Pravidlá pool - turnajová hra

 

1. Pravidlá pre turnajové hry.

 

Následujúce pravidlá sa vzťahujú na hru, na spôsob vyhodnotenia, na prácu činovníkov a

na rozsahy zodpovednosti v priebehu turnajových zápasov pri biliardových akciách.

Na zásady a principy týchto pravidiel je potrebné prihliadať ako na súčasť Všeobecných

herných pravidiel, a je nutné tieto pravidlá vzťahovať, pokiaľ je možné, na akukoľvek hru,

či sa jedná, alebo nejedná o oficiálny turnaj. Z dôvodu jednoduchosti a zrozumiteľnosti sa v

týchto pravidlách používá iba zámeno mužského rodu. Pravidlá sa, ale vzťahujú na

všetkých hráčov, alebo týmy. (Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky hry oznámené WPA,

EPBF a národnými zväzy).

 

1.1 Zodpovednosť hráčov.

 

Hráči zodpovedajú za svoju znalosť pravidiel, ustanovenia a časové rozpisy

príslušného turnaje. Aj keď poriadateľia turnaja maju venovať patričnú pozornosť

príprave príslušných informacií, ktoré majú byť k dispozicii hráčom, aj tak konečná zodpovednosť je na hráčovi samotnom. (Výnimka viď bod 2.16)

 

Hráč nemôže vyžadovať žiadnu nápravu, pokiaľ by mu tieto informácie neboli

poskytnuté. Zodpovednosť za schopnosť vyhodnotiť situáciu, alebo za znalosť

pravidiel, má hráč sám.

 

1.2 Prijatie vybavenia.

 

Hráči sú povinni, pred začatím hry, sa presvedčiť, že gule a ostatné vybavenie sú

štandartné a povolené. Akonáhle hra začne, nesmú už hráči regulérnosť vybavenia

spochybňovať (len v tom prípade, ak by protivník, spolu s organizátormi turnaja,

súhlasili s námietkou proti vybaveniu a s nápravou, navrhnutou zo strany organizátorov turnaja).

 

1.3 Použitie výbavy.

 

Hráči nesmú vybavenie, alebo potrebné, pomocné materiály používať sposobom,

prekračujúcim stanovený rámec. Nádobky púdru, kocky kriedy, a podobné, sa nesmú,

napríklad, používať na zväčšenie výšky pomocných tág (alebo vlastných rúk), nesmie sa používať súčastne viac ako dve pomocné tága, pričom tieto pomocné tága môžu podopierať iba vrchný diel tága. Gule, ktoré sú mimo hru, alebo akékoľvek iné gule, sa nesmú používať na meranie vzdialenosti, alebo k akémukoľvek inému meraniu (s výnimkou stanovenia víťaza rozstrelu). Trojuholník môžu hráči používať iba na zaistenie trojuholníkového usporiadania gulí, pokiaľ nebude prebiehať hra.

 

1.4 Obmedzenia v používaní výbavy.

 

Hráči možu kriedu, púder, pomocné tága a tága používať podľa svojho uváženia.

Organizátori turnaja môžu, aj napriek tomu jednotlivému hráčovi stanoviť obmedzenie, pokiaľ sa

chová rušivým sposobom k vzťahu k miestnym pomerom, alebo k vzťahu k bežným turnajovým podmienkam.

 

Napríklad: môže jednotlivému hráčovi zakázať použivať červené kriedy na zelené plátno,

môže hráča upozorniť, aby nepoužíval toľko púdru, ktorý by mal vplyv na gule, alebo na

plátno, môže hráčovi zakázať používanie pomocného tága so zariadením spôsobujúcim hluk,

ktorý by rušil ostatných účastníkov. (Organizátori turnaja sú v zmysle tohoto pravidla

práve prítomní rozhodcovia a vedúci turnaja). (Všetky tága a predmety výbavy, určené k používaniu, musia prejsť príjmom).

 

1.5 Označenie stola.

 

Pri stavaní gulí na stôl sa musí používať trojuholník. Pri závodoch sa musí každý stôl a každý trojuholník vyznačiť tak, aby se ten istý trojuholník používal na tom istom stole, po celú dobu turnaja. Na nasledujúcich miestach na plátne stola musia byť viditelné, ceruzkou, vyznačené, tenké a viditeľné čiary:

 

(1) Okolo vonkajších obrysov trojuholníka, na dosiahnutie presného a stáleho rozostavenia

gulí a na overovanie polôh.

 

(2) Na pozdĺžnej línii, na dosiahnutie presného, nového, rozostavenia gulí.

 

(3) Na čelnej čiare, aby bolo možné rozlíšiť, či guľa leží vo vnútri, alebo mimo čelného

poľa.

 

Rovnako je potrebné vyznačiť čelný bod, stredný bod a zadný bod, a to, buď ceruzkou

znamienko “+”, alebo pomocou bežných značiek, bodov, pokiaľ sú k dispozícií. Pri

hrách, u ktorých sa to nevyžaduje, sa stredný a čelný bod vyznačovať nemusí.

 

1.6 Úradné posúdenie.

 

Rozhodca každého turnaja si môže vyhradiť právo zasahovať, v zmysle vecí pravidiel

a vo veci príslušných vhodných smernic pre tento turnaj, do záležitostí ako je oblečenie, spôsob platby štartovného, zaistenie vrátenia štartovného, zmena časového plánu, pokyny pre druhé skupiny, a tak ďalej. Avšak, na získanie povolenia turnaja pod hlavičkou WPA, EPBF, či národného zväzu, je potrebné splniť určité náležitosti, v prvom rade vo vzťahu k zárukám peňazí na výhry a celkovú úrovoň turnaja.

 

1.7 Oneskorenie začiatku.

 

Hráč musí byť pripravený nastúpiť k partii do 15 minút po začiatku, inak súper získa

víťazstvo bez boja. Začiatok partie je čas, v ktorom sa má partia zahájiť, alebo čas,

na ktorý je partia ohlásená - podľa toho, ktorý časový údaj je neskorší. (Hráč, ktorý nastúpi oneskorene, bude diskvalifikovaný, ako pri hre v skupinovom systéme, tak aj pri hre jednoduchého, alebo dvojitého “K.O.” vyraďovacieho systému. Všetky výsledky tohto hráča sa vyškrtnú. (Pre súťaže družstiev, pokyny stanovuje poriadateľ danej akcie).

 

1.8 Žiadne cvičenie behom hry.

 

Behom setkania sa cvičenie nepovoľuje. Pokiaľ hráč zahrá strk (šťuch), ktorý neprináleží do partie, tak je to faul. (To sa vzťahuje nielen na stôl, na ktorom partia prebieha, ale rovnako aj na všetky ostatné stoly v mieste konania turnaja. Partia začína prvým rozohraním a končí potopením poslednej gule v rozhodujúcej hre. (Pokiaľ sa hráč, ktorý je na rade k následujúcemu rozohraniu, dopustí medzi dvoma hrami, faulu, hodnotí se tento faul, ako faul pri rozohraní. Pokiaľ sa jeho súper v takejto situácii dopustí faulu, potom súper obdrží faul započítavaný do trojfaulového trestu, hráč, ale aj napriek tomu, musí začať pravidelným rozohrávaním.) (Pokiaľ by hráč behom svojej hry naďalej uskutočňoval cvičné strky, tak je to hodnotené, ako nešportovné chovanie.).

 

1.9 Žiadne pomáhanie behom hry.

 

Behom hry sa hráčovi zakazuje pýtať sa prihliadajúcich, na radu, na plánovanie, alebo na uskutočnenie strku. Pokiaľ by hráč požiadal a obdržal radu, tak potom by stratil hru.

Ktorýkoľvek prihliadajúci, ktorý by sám od seba ponúkal akúkoľvek pomoc, je na mieste turnaja

nežiadúci. (V hre 14/1 sa strata hry hodnotí ako zvláštny, úmyselný faul, ako je písané

v bode 6.7.5 .)

 

1.10 Neopustenie stola.

 

Pokiaľ skončil nábeh hráča, musí hráč prestať hrať. Pokiaľ tak neurobí, stráca hru

(výnimkou je hra 14/1 - pravidlá to berú ako “vedomý faul”).

 

1.11 Pomalá hra.

 

Pokiaľ hráč, podľa stanoviska rozhodcu, zdržuje priebeh turnaja, alebo partie, sústavnou, pomalou hrou, potom môže rozhodca hráča varovať a následne podľa vlastneho uváženia môže uložit obom hráčom časový limit do 45 sekund na každý strk (to je, obaja hráči hrajú na časové limity). Pokiaľ rozhodca uloží hráčovi časový limit a tento limit bude prekročený, tak sa to počíta ako faul a ďalej pokračuje súper podľa pravidiel práve prebiehajúcej hry. Pri nábehu hráča začína čas dokončením jedného strku a trvá až do dotyku bielej gule s kožou. Čas pohybu gulí sa nezapočíta. Pokiaľ hráč zaháji opravu polohy na celom stole, začína čas plynúť vtedy, akonáhle je biela a všetky ostatné

gule postavené, poprípade znovu nasadené. Desať sekúnd, pred uplynutím časového limitu, má prebehnúť oznámenie vo forme “time” (“čas”). Pokuiaľ hráč prekročí čas stanovený v turnaji, je to faul a pokračuje súper, podľa pravidiel práve prebiehajúcej hry. Pokiaľ časový úsek pre strk sa začne merať neskoro, pretože časomerač bol nedbalý, alebo nepozorný, potom hráč dostane výhodu oneskoreného začiatku.(V zásade je zodpovedné rozhodnutie o dĺžke časového limitu rozhodcom. Limit by nemal napriek tomu prekročiť 45 sekúnd.) (Časomerný rozhodca musí presne v sekunde prekročenia limitu povedať “faul”.) (Čas začína plynúť v okamihu, v ktorom biela guľa opustí ruku rozhodcu.).

 

1.12 Dočasné zastavenie hry.

 

Pokiaľ hráč uskutoční strk, zatiaľ čo rozhodca partiu prerušil, tak ztráca hru. Oznámenie o prerušení sa považuje za dostatočné upozornenie (viď rovnako pravidlo 2.27). (V hre 14/1 znamená strata hry zvláštny, úmyselný faul, zahrnutý do bodu 6.7.5 .).

 

1.13 Prestávka v hre (“time out”).

 

 

Hráč si môže vziať prestávku v hre, pokiaľ je práve pri stole, alebo medzi sadami (pre prípad hry v sadách). Behom prestávky v hre, rozhodca postaví na stôl štítok, a na stole nie je dovolené žiadne cvičenie. V zásade má každý hráč k dispozicii, v každej partii, čas do 5 minút na prestávku v hre. Pokiaľ sa hrá v sadách, potom má každý hráč, dovolený čas na prestávku v poslednej sade (v tretej sade pri hre “best of three = najlepší z troch”, v piatej sade pri hre “best of five = najlepší z piatich”).Toto ustanovenie pre poslednú sadu nezávisí na tom, či si hráč v nejakej predchádzajúcej sade vzal čas na prestávku, alebo nevzal. (Výnimky možno uskutočniť v partiách s krátkými dohrávkami a s preverovacími ligami.).

 

1.14 Vzdanie.

 

Pokiaľ sa hráč vzdá, stráca partiu. Rozšroubovanie zošroubovaného tága, za prítomnosti súpera pri stole, sa považuje za prejav vzdania. Pri vzdaní nie je potrebné žiadne predbežné upozorneníe prostrednictvom rozhodcu. (Pokiaľ sa hráč nechce vzdať, ale chcel by len vymeniť svoju špičku, musí vopred informovať rozhodcu.) (Zabalenie jednodielneho tága má rovnaký význam, ako rozšroubovanie dvojdielneho tága.).

 

1.15 Vyhodnotenie pri prerušených hrách.

 

Hry, ktoré boli z akéhoľvek dôvodu spomínaného v týchto pravidlách, prerušené, nie je možné žiadnym spôsobom zahrnúť do vyhodnotenia, alebo do štatistiky turnaje. Pritom je zanedbateľné, či pred prerušením došlo k nejakému vyhodnoteniu. V oficiálnom vyhodnotení sa nebudú pripisovať žiadne body, iba u jednotlivých hráčov s odpovedajúcim spôsobom zanesú poznámky “W(F)” (víťaz), alebo “L(F)” (porazený). (Hra, stratená v dôsledku diskvalifikácie, sa v zmysle tohto pravidla, považuje za hru prerušenú). Pokiaľ, ale hráč dosahuje vysokú sériu (alebo podobne,

so vzťahom k odmene) v partii, ktorú preruší súper, potom tento výsledok sa započíta k stanoveniu odmeny, alebo výhry.

 

1.16 Hra bez rozhodcu.

 

Pokiaľ nie je rozhodca k dispozicii, potom jeho úlohu v vzťahu ku hre, ktorá práve na stole prebieha, preberací hráč, ktorý sa momentálne na stole nenachádza. (Pri hre bez rozhodcu sa nepoužívajú následujúce ustanovenia: - časový limit, nešportovné chovanie, vzdanie.). (Pravidlo 1.16 sa v Európe nepoužíva.)

 

1.16.1 Iba faul bielou.

 

Pokiaľ rozhodca vedie hru, potom je faulom hráča to, keď sa akejkoľvek gule (bielej, alebo farebnej) dotkne tágom, oblečením, telom, pomocným tágom, alebo kiedou - pred, behom, alebo po strku. Pokiaľ hra prebieha bez rozhodcu, potom nie je faul to, keď behom výkonu strku, nedopatrením, dôjde k dotyku niektorej z farebných gulí, ktoré v pokoji ležia medzi bielou guľou a hráčom. Pokiaľ k takémuto nedopatreniu dôjde, potom si hráč požiada, u vedúceho turnaja, o vrátenie gulí do pôvodnej polohy. Pokiaľ si hráč nepožiada a normálnym strkom zahraná guľa sa takejto gule dotkne, alebo zahraná prejde do oblasti, v ktorej guľa pôvodne bola, potom sa jedná o faul. V krátkosti povedané, pokiaľ to nedopatrením má nejaký vplyv na strk, je to faul. V každom prípade je potrebné zavolať vedúceho turnaja, aby, čo najskôr obnovil polohu postrčenej gule, ale, nikdy, nie v priebehu strku. Je faul, hrať ďaľší strk, skôr, ako vedúci turnaja, nedopatrením postrčené gule vrátí späť. Súper má možnosť voľby, či ponechá postrčené gule na svojich nových miestach. V takomto prípade, tieto gule platia ako správne položené a ďaľší kontakt s nimi nie je faul. Vždy je faul, pokiaľ dôjde k akémukoľvek dotyku s bielou guľou, okrem normálneho kontaktu s kožou behom strku.

 

1.16.2 Fauly pri “Jumpshots” (skákavé strky) a pri “Kopfstoßen” (horné strky).

 

Pri hre bez rozhodcu je faul, pokiaľ sa pri skákavom, oblúkovom, alebo hornom strku, pohne iná guľa, ako cieľová, v následku pokusu hráť cez ňu, alebo okolo nej (je nepodstatné, či sa guľa dostala do pohybu rukou, tágom, pomocným tágom, alebo postrčením).

 

1.16.3 Názor tretieho.

 

Pokiaľ sa zamýšľa strk, ktorý, zjavne, povedie k sporné situácii, potom môže hráč, ktorý nie je priamo pri stole, prípadne sa môže privolať jeden z organizátorov turnaja, alebo sa môže zavolať niekto tretí, kto bude rozhodovať, či je strk korektný, alebo nie. (Privolaná tretia osoba musí byť prijateľná pre obidvoch hráčov.).

 

1.16.4 Vyjasnenie sporných situácií.

 

Každou spornou situáciou medzi dvoma hráčmi bude riešiť vedúci turnaja, alebo jeho priamy

zástupca.

 

1.16.5 Súčasné stretnutie.

 

Pokiaľ biela guľa zasiahne súčasne správnu farebnú guľu a nedopatrením aj guľu, v tomto okamihu, nesprávnu, a nie je možné presne stanoviť, ktorá guľa bola zasiahnutá skôr, tak je, v prípade pochybností, potrebné rozhodnúť v prospech hrajúceho hráča.

 

1.16.6 Postavenie.

 

Gule musia byť postavené, čo najbližšie pri sebe, v najlepšom stisknutí. Nie je nutné gule “klepať” viac, než je nutné, doporučuje sa, plátno krátko prekefovať, aby sa vyhladilo. (ďalšie doporučenia pre turnajové hry sú uvedené v nasledujúcej kapitole “Informácie pre rozhodcu”).

 

2.Informácie pre rozhodcu.

 

2.1 Organizátori turnaja / rozhodca.

 

 

Všade tam, kde sa v týchto pravidlách hovorí o “rozhodcovi”, je potrebné mať na zreteli, že výsady a povaha rozhodcu sa vzťahuje rovnako na ostatných vyznačených organizátorov turnaja, kde sa to ukazuje ako užitočné. (Rozhodca musí byť vždy nestranný a chovať sa tak.).

 

2.2 Právomoci rozhodcu.

 

 

Rozhodca sa stará o poriadok a o dodržovanie pravidiel behom hry. Je najvyšším činiteľom v vzťahu k riešeniu udalosti. Rozhodca je plne zodpovedný za partiu, ktorú priamo vedie. Môže podľa vlastného uváženia oslovovať ostatných organizátorov turnaja vo veciach interpretácie pravidiel, postavenie gulí, a tak ďalej. Každé rozhodnutie, ale vychádza od rozhodcu a iba od neho samotného, proti týmto rozhodnutiam nemôže žiadny z hráčov podávať námietku u vyšších organizátorov turnaja. Iba, pokiaľ, by rozhodca urobil chybu vo vzťahu k pravidlám, alebo k ich výkladom, môže ho vyšší organizátor turnaja opravovať.

 

2.3 Zodpovednosti rozhodcu.

 

 

Rozhodca je plne zodpovedný za všetky otázky hráčov ohľadne herných príhod, ako napríklad, zči je guľa v trojuholníku, alebo mimo, či gule ležia v čelnej oblasti, aký je stav hry, koľko bodov eště chýba k víťazstvu, či hráč hrá na istotu, či hráč, alebo jeho súper, má faul, ktoré pravidlo sa použije keď prebehne určitý strk, a tak ďalej. Pokiaľ sa vyžaduje vysvetlenie určitého pravidla, tak rozhodca toto pravidlo vysvetlí co najlepšie, ale akékoľvek nepresné vyjádrenie rozhodcu nemôže hráče ochrániť pred použitím jednotlivého aktuálneho pravidla. Rozhodca nesmie žiadnym spôsobom a postupom prejaviť svoj subjektivny názor vo vzťahu ku hre, napríklad, či je určitý dobrý strk uskutočniteľný, alebo nie, či kombinačný strk je možný, alebo nie, či je stôl pre rýchlu, alebo pomalú hru, a tak podobne.

 

2.4 Záverečná rozhodovacia právomoc na turnaji.

 

Aj napriek tomu, že sa tieto pravidlá snažia pokryť veľkú väčšinu situácií vzniknutých behom

turnaja, môže, príležitostne, vzniknúť potreba vyloženia pravidiel a ich správného

použitia za menej obviklých okolností. Takéto rozhodnutia (okrem vecných rozhodnutí rozhodcu) uskutočňuje, podľa svojho uváženia, vedúci turnaja a ostatní organizátori

turnaja, ktorím bola pre turnaj udelená záverečná rozhodovacia právomoc.

 

2.5 Stávky rozhodcu.

 

Akékoľvek stávky, vzťahujúce sa na hru, k hráčom, alebo k turnaju, sa rozhodcovi prísne zakazuje. Takéto stávky rozhodcu (alebo niekoho iného z organizátorov turnaja) majú za následok jeho okamžité vylúčenie a odoprenie akýchkoľvek čiastok, prisľúbených za turnaj.

 

2.6 Pred hrou.

 

Pred hrou čistí rozhodca stôl a gule, alebo je nechá vyčistiť, pokiaľ je to potrebné. Preverí, či krieda, púder a pomocné tága sú pripravené k používaniu. Pokiaľ je to potrebné, ceruzkou označí, alebo nechá označiť body, čelnú čiaru, pozdĺžnu čiaru a vonkajšie hrany trojuholníka.. (To prebieha v tom prípade, keď poriadateľ pripravil kriedy, púder a pomocné tága.) (Okolnosť, že nie sú k dispozicii žiadne kriedy, žiadny púder a žiadne pomocné tága, neznamená, že by ich hráč nepotreboval.).

 

2.7 Nastavenie.

 

Rozhodca nastaví gule, čo najviac k sebe, to znamená, že každá guľa sa musí dotýkať gule susednej. Pri potrebe odstrániť odstupy, sa nie viac, ako je nutné, gule “klepnú” , je vhodnejšie tu oblasť, v ktorej sa stavia trojuholník, prekefovať pre vyhladenie plátna. Pokiaľ rozhodca nastaví gule pre hru, potom žiadnemu hráčovi, nie je dovolené behom nastavovania, alebo po ňom gule prerovnávať. (Pokiaľ hráč nie je s nastavením spokojný, môže požiadať rozhodcu o nové nastavenie. Pokiaľ je

rozhodca, aj napriek tomu, s nastavením spokojný, hráč musí hrať. Pokiaľ sa hráč zdráha hrať, je

použité pravidlo 2.28).

 

2.8 Oznamovanie otvoru.

 

Pri hre s oznamovaním otvoru môže hráč hrať gule podľa vlastnej voľby, ale musí pred strkom oznámiť guľu a otvor. Nemusí oznamovať podrobnosti, ako sú karamboly, kombinácie, alebo mantinely (pokiaľ je to korektné). Každá ďaľšia guľa, potopená naviac, ku korektne, zahranej guli, sa započíta v prospech hráča. Pokiaľ rozhodca označí oznámený strk za nekorektný, potom musí hráč tento strk, ešte pred prevedením, korigovať. Pokiaľ, ale, z akehokoľvek dôvodu dôjde ku chybnému oznámeniu, potom sa strk započíta vtedy, pokiaľ sa podľa názoru rozhodcu, strk uskutočnil v súlade s naplánovaním. (Zjavné strky nie je treba oznamovať.).

 

2.9 Oznámenie faulu.

 

Rozhodca oznamuje fauly, ihneď po ich vzniku, a tým upozorní príslušného hráča, že môže bielu guľu voľne umiestniť, pokiaľ to pravidlá pripúšťajú. (Rozhodca povie “faul”, akonáhle faul vznikne, nikdy nie až keď sa všetky gule zastavia.) (Oznámenie faulu musí byť dostatočne hlasné, aby jho počulo i obecenstvo.) (Je potrebné oznámiť aj zjavné fauly.).

 

2.10 Súčasný stret.

 

Pokiaľ rozhodca vidí, že biela guľa zasiahla, nerozoznateľne, súčasne správnu guľu a guľa v tomto okamihu nekorektná, a nemôže povedať, ktorá guľa bola zasiahnutá skôr, potom pri pochybnostiach rozhodne v prospech hráča, ktorý strk previedol.

 

2.11 Vyprázdnenie káps.

 

Pokiaľ sa hrá na stoloch bez automatického návratu gulí, potom rozhodca vyberá gule, z úplne, alebo z čiastočne zaplnených káps. Je na zodpovednosti hráčov, na túto skutočnosť dbať. Hráč nemá žiadne právo si sťažovať, pokiaľ guľa odskočila od zaplnenej kapsy. (Vyprázdňovanie kapsy nemá rušiť hráča v hre.).

 

2.12 Čištenie gulí.

 

Behom hry môže hráč vyzvať rozhodcu k očišteniu jednej, alebo viac gulí. Rozhodca potom očistí každou, viditeľne, znečištenoú guľu.

 

2.13 Opätovné nasadenie gulí.

 

Aby sa predišlo, akémukoľvek, nadbytočnému poučovaniu hráča, pri opätovnom nasadení gulí, musí rozhodca nasadzovať gule tak, aby číslo na guli bolo smerom hore.

 

2.14 Vyžadovanie informácií.

 

Pokiaľ nemal rozhodca pri možnom faule dobrý výhľad, potom môže rozhodnutie vyniesť podľa každého kritéria, ktoré považuje za správne. (Pokiaľ nemal rozhodca pri možnom faule dobrý výhľad, môže sa spýtať organizátorov turnaja, čo sa udialo. Musí potom všetky výpovede vyhodnotiť a vyniesť svoje rozhodnutie.).

 

2.15 Neúčelné používanie výbavy.

 

Rozhodca má pozorne sledovať, či hráč nevyužíva pomocné materiály a predmety výbavy spôsobom a postupom, ktorý by neodpovedal pôvodnému určeniu. Organizátori turnaja majú proti takémuto chovaniu hráča zakročiť. V zásade sa to nepostihuje, pretože rozhodca a organizátori turnaja zasiahnu skôr, ako by k niečomu takomu došlo. Pokiaľ by hráč, aj napriek takémuto (alebo nejakému inému) oznámeniu ignoroval, po výraznom upozornení o zákaze takéjto činnosti, potom môžu organizátori turnaja, proti takémuto hráčovi zasiahnuť podľa pravidiel o “nešportovnom

chovaní” (viď rovnako pravidlá 1.3 a 1.4). (viď rovnako pravidlo 3.42).

 

2.16 Záväzné upozornenie.

 

Vždy, keď k tomu má rozhodca príležitosť, musí hráča upozorňovať, pokiaľ by mohl hráč spôsobiť závažný faul (napríklad tretí závažný faul v rade, požiadavka na poradu, ďaľšia hra po oznámení faulu). Inak sa každý faul započíta ako bežný faul (pokiaľ nie je zvlášť závažný).V hrách, v ktorých je toto v pravidlách musí rozhodca hráča informovať o tom, že hráč má dva fauly. Pokiaľ tak neurobí, tak v tom prípade sa považuje, že hráč mal pred strkom len jeden faul. Rozhodca musí povedať hráčovi rozhodnutie, pokiaľ guľa leží na mantinely. Inak sa situácia berie tak, ako keď hráč zahrá guľu strkom na mantinel. Rozhodca musí hráča informovať v správnej dobe, pred strkom, podľa toho, ako mu k tomu hráč poskytne čas. Varovanie oznámené v okamihu, v ktorom hráč uskutočňuje strk, sa považuje za nedostatočné. Hráč musí mať dostatok času k reakcii na varovanie.

(Faul sa bude považovať za závažný, pokiaľ znamená stratu hry.)

 

2.17 Zopakovanie polohy.

 

Pokiaľ to bude potrebné, zopakuje rozhodca polohu premiestnených gulí tak, ako je to najlepšie možné. Rozhodca si môže pre tento účel vyžiadať poradu, pokiaľ si nie je istý. (Rozhodca sa môže pýtať príslušných hráčov, iných rozhodcov, alebo organizátorov turnaja. Jeho rozhodnutie má záverečnú platnosť.).

 

2.18 Vonkajšie rušenie.

 

Pokiaľ dôjde k vonkajšiemu rušeniu behom strku a tento strk sa tým ovplývní, potom rozhodca obnoví polohu, tak, ako bola pred strkom a strk sa bude opakovať. Pokiaľ rušenie nemalo žiadny vplyv na strk, potom hráč vráti gule, pohnuté v dôsledku rušenia, späť do ich pôvodnej polohy a hra pokračuje ďalej. Pokiaľ nie je možné gule premiestniť späť do pôvodného miesta, potom sa hra začne znovu rozohrávkou toho hráča, ktorý hru, aj pôvodne začínal. (viď rovnako pravidlo 3.34).

 

2.19 Nekorektne pohnuté gule.

 

Každý hráč, ktorý podľa názoru rozhodcu zreteľne pohne guľou s použitím nekorektných prostriedkov (trhnutie plátnom, strčenie, alebo posunutie stolu, a tak ďalej), stráca hru, alebo partiu svojim porušením. (Rozhodnutie a uváženie rozhodcu viď “nešportovne chovanie”). Nie je potrebné žiadne predbežné varovanie zo strany rozhodcu. (Rozhodca nemôže nikdy rozhodnúť ku stráte partii. To je záležitosť vedúceho turnaja.).

 

2.20 Posudzovanie postrčenia.

 

Pokiaľ je vzdialenosť medzi bielou a farebnou guľou menšia, ako je hrúbka jedného kúsku kriedy, potom sa od rozhodcu očakáva zvláštna pozornosť. V tejto situácií platí nasledujúce pravidlo, pokiaľ rozhodca môže s istotou prehlásiť, že prebehol korektný strk: Pokiaľ biela guľa predbehne farebnú o viac, ako jednu polovicu sily gule, potom ide o faul. (Pokiaľ je biela guľa rychlejšia ako farebná, potom ide o postrčenie. Neplatí to obrátene, že by bol strk korektný, pokiaľ beží biela pomalšie ako farebná. Postrčenie je často zistiteľné podľa zvuku.).

 

2.21 Varovanie “mimo čelné pole”.

 

Pokiaľ má hráč možnosť položiť bielu guľu do čelného poľa, potom ho musí rozhodca varovať, keď vidí, že by chcel hráč hrať mimo čelné pole. Pokiaľ hráč, aj napriek varovaniu, hrá strk z čelnej čiary, alebo z vonkajšej časti čelného poľa, je to faul. Pozrite sa do zvláštnych pravidiel ohľadne záležitosti potrestania (viď rovnako pravidlo 3.9).

 

2.22 Zostanie na hráčskej lavici.

 

Hráči musia zostávať na prípravnej lavičke v dobe, keď je súper pri stole. Pokiaľ behom hry musí hráč herné miesto opustiť, musí požiadať rozhodcu a počkať na jeho povolenie. Rozhodca má venovať pozornosť tomu, aby sa nespotrebovalo príliš veľa času, a aby hráč túto možnosť nevyužíval k vyrušovaniu súpera. (viď rovnako pravidlo 1.13).

 

2.23 Zákaz prijatia rad z vonku.

 

Hráč nesmie behom svojej hry vedome prijať radu z vonku, a to akéhokoľvek druhu, ibaže, by to bolo povolené špecifickými ustanoveniami turnaja. Behom turnaja nesmie hráč ústne, alebo inak komunikovať s inými osobami, ako sú organizátori turnaja, alebo jeho súper. Pokiaľ hráč vyžaduje záležitosti, ako je napríklad objednanie nápoja, alebo predmet výbavy, alebo pokiaľ má nejaký iný mysliteľný dôvod, tak musí záležitosť vyriešiť, buď prostrednictvom organizátora turnaja, alebo s povolením a pod kontrolou rozhodcu. Pokiaľ má rozhodca poznatok, že hráč si vo vzťahu ku hre vedome vyžiadal, alebo prijal pomoc z vonku, potom musí rozhodca zaviesť kroky proti “nešportovnému chovaniu”. (“Koučovanie” sa behom prestávky v hre “time - out”

nepovoľuje.).

 

2.24 Rušenie, alebo obťažovanie z vonku.

 

 

Pokiaľ divák, ktorý sám nie je hráčom turnaja, akýmkoľvek spôsobom viditeľne, alebo ústne ruší hráča, môže rozhodca rozhodnúť o vykázaní diváka z miestnosti.

 

2.25 Pomalá hra. (viď bod 1.11 týchto pravidiel)

 

2.26 Protesty.

 

Hráč môže od rozhodcu, alebo od príslušného organizátora turnaja požadovať vyloženie pravidiel, alebo podať protest proti chybnému rozhodnutiu vo vzťahu k faulu. Musí, ale tento protest, alebo tento dotaz uskutočniť ihneď, skôr, ako zahrá nasledujúcí strk, pretože inak sa k záležitosti nemôže prihliadať. Pokiaľ tak neurobí, zostáva faul bez následkov a je považovaný za neexistujúci. Rozhodca je posledná inštancia pre rozhodnutie udalosti. Pokiaľ sa hráč domnieva, že rozhodca pravidlá používa nesprávne, potom musí rozhodca protest posunúť vedúcemu turnaja, alebo

jeho zástupcovi. Rozhodnutie vedúceho turnaja má vzhľadom k pravidlám konečnú platnosť. Hráč môže protestovať taktieť vtedy, pokiaľ mieni, že rozhodca nahlásil faul neoprávnene. V každom prípade sa hra zastaví až do spracovania protestu. Všetci hráči musia rešpektovať pripomienky súpera, ktorý zastavil hru, ak sa privoláva organizátor turnaja, alebo, keď je požiadaný rozhodca o kontrolu znenia pravidiel, alebo o potvrdenie iným organizátorom turnaja. Pokiaľ by dotaz nebol rešpektovaný, môže dôjsť k diskvalifikácií, alebo ku stráte hry v dôsledku “nešportovného chovania”.

 

2.27 Dočasne zastavená hra.

 

Rozhodca môže hru kedykoľvek prerušiť, pokiaľ hráč podáva protest, alebo pokiaľ, podľa mienky rozhodcu v danom okamihu nie je možné ďalšie vedenie hry. Pokiaľ hru ruší divák, možno hru zastaviť až do doby, kedy bude divák vyvedený (viď rovnké pravidlo 1.12).

 

2.28 Nešportovné chovanie.

 

Rozhodca má právo a povinnosť presvedčiť sa, že žiadny z hráčov nevyvíja aktivity, ktoré podľa mienky rozhodcu sú nešportovnej povahy, pôsobí tragicky, rušivo, alebo škodlivo na ostatných hráčov, na organizátori turnaja, alebo na hostí, alebo na šport všeobecně. Rozhodca, alebo organizátori turnaja majú v takomto prípade právo každého hráča, ktorí sa chová nešportovne, s varováním, alebo bez varovánia diskvalifikovať, alebo potrestať. (Diskvalifikácia rozhodcom môže prebehnôť v zásade, iba po dohode s vedúcim turnaja. Pokiaľ vedúci turnaja s diskvalifikáciou

súhlasí, tak poškodený hráč ešte môže vedúcemu turnaja vysvetliť situáciu zo svojho pohľadu.) (Pokiaľ hráč k takémuto chovaniu pristúpil v tej dobe, keď nechal súperovi pravdepodobnú, víťaznú guľu, tak ako trest sa dodatočná hra počítá za prehratú.) (Hráč sa môže vzdať len v poslednej, rozhodujúcej hre - darovať poslednú guľu).

 

3. Všeobecné pravidlá Pocket biliardu.

 

Tieto pravidlá sa vzťahují na všetky hry Pocket biliardu, pokiaľ nie je zvláštnymi, hracími pravidlami pre jednotlivé druhy hier ustanovené inak.

 

3.1 Stôl, gule, vybavenie.

 

Všetky hry, popisované v týchto pravidlách, sú určené pre stoly, gule a pre vybavenie, zabecpečené podľa štandartu WPA Špecifikácia výbavy (WPA Equipment

Specifications). (Pre Európske turnaje platí zodpovedajúca špecifikácia EPBF - konkrétne

špecifikácie pre stoly, gule a vybavenie je možné si vyžiadať u riaditeľa športu pool

ČMBS.)

 

 

3.2 Nastavenie gulí.

 

Pri nastavovaní gulí je potrebné používať trojuholník. Najprednejšia guľa musí ležať presne na zadnom bode. Ostatné gule sa musia zostaviť za najprednejšiu guľu a položiť jedna k druhej tak, aby se dotýkali.

 

3.3 Strčenie bielej gule.

 

Pre korektné uskutočnenie strku je dôležité, aby mala biela guľa kontakt iba s kožou. Pokiaľ táto podmienka nebude splnená, ide o faul.

 

3.4 Nepotopenie gule.

 

Pokiaľ sa hráčovi nepodarí korektným strkom potopiť guľu, jeho nábeh tým končí a k stolu pristupuje jeho súper.

 

3.5 Rozrážanie.

 

Nasledujúci postup sa používá pre určenie, ktorý hráč má právo prvého rozohrania. Obaja hráči použijú guľu, rovnakej veľkosti a váhe (prednostne dve biele gule, alebo inak plné farebné). S ľubovolným opraveným postavením v čelnom poli hrajú obaja hráči svoje gule na zadný mantinel a zpät k čelnej časti stolu. Jeden hráč po ľavé strane stolu od čelneho bodu, druhý hráč po pravé strane. Ten hráč, ktorého guľa sa zastaví do polohy, čo najbližšie k vnútornej hrane čelného mantinelu, vyhrává rozohranie. Zahraná guľa sa musí najmenej jedenkrát dotknúť zadného mantinelu. Dotyky iných mantinelov nie sú rozhodujúce, s výnimkou skôr spomínaného mantinelu. Rozohrnie sa automaticky stráca, pokiaľ (1) guľa prejde na hraciu polovicu súpera, (2) guľa sa

nedotkne zadného mantinelu, (3) guľa sa potopí, (4) guľa vyskočí zo stola, (5) guľa

sa dotkne pozdĺžneho mantinelu, (6) guľa zostane ležať v takej polohe, že sa zastaví za nosom čelného mantinelu, alebo (7) sa guľa dotkne zadného mantinelu viac ako jedenkrát. Pokiaľ sa obaja hráči dopustia chyby, alebo pokiaľ rozhodca nemôže určiť, ktorá guľa leží bližšie k mantinelu, potom sa rozrážanie považuje za nerozhodné a musí se opakovat. (Pokiaľ hrá svoju guľu, potom musí súper svôj strk previesť skôr, ako sa guľa hráča dogúľa k zadnému mantinelu, aby prebehlo

súbežné rozstrkanie. Pokiaľ k tomu nedošlo a podľa názoru rozhodcu súper rozrážal neskôr, aby dosiahol výhodu, je potrebné rozrážanie opakovať.).

 

3.6 Otvárací strk.

 

Otvárací strk sa určuje, buď rozrážaním, alebo losovaním.

 

(Rozrážanie sa vyžaduje pre turnaje a pre ostatné, oficiálne súžaže). Hráč, ktorý vyhrál rozstrel, alebo losovanie, môže zvoliť, či otvárací strk prevedie sám, alebo jeho prevedenie ponechá na súperovi.

 

3.7 Biela guľa pri otváracom strku.

 

Otávarací strk prebehne pri opravenej polohe v čelnom poli. Farebné gule sú rozostavené podľa typu hranej hry. Hra sa považuje za otvorenú, akonáhle sa koža dotkne bielej gule, alebo biela prebehne za čelnú čiaru. (viď rovnko pravidlo 3.39).

 

3.8 Odchýlenie bielej gule pri otváracom strku.

 

 

Každé odchýlenie, alebo každé zastavenie bielej gule, sa pri rozohrávke hodnotí, ako faul, pokiaľ k tomu dôjde po opustení čelného poľa a pred kontaktom s farebnou goľou.Súper môže hrať opravu polohy z čelného poľa, alebo to nechá urobiť druhého hráča (Výnimkou je hra “9-ball” = “Deviatka”, viď pravidlo 5.3 Oprava polohy na celom stole). Musí sa vydať varovanie, že druhý takýto prípad behom hry, znamená stratu hry (viď pravidlo 3.28).

 

3.9 Voľná oprava polohy v čelnom poli.

 

 

K tejto situácii dochádza pri špeciálnych typov hier, pri ktorých sa trestá opravou polohy v

čelnom poli pre súpera, pokiaľ hráč nechá bielu guľu spadnúť do kapsy. Hráč oprávnený ku hre potom môže bielu guľu voľne umiestniť kdekoľvek v čelnom poli. Môže hrať na ľubovoľnú farebnú guľu, pokiaľ táto guľa svojím stredom leží na čelnej čiare, alebo za ňou smerom von z hracieho poľa. Nemôže zahrať na žiadnu guľu, ktorá svojím stredom leží v čelnom poli, iba, ak by najskôr hral bielu guľu von z čelného poľa, a táto guľa, by potom, na základe dotyku s mantinelom, opäť vbehla do čelného poľa a zasiahla farebnú gľu, ktorá sa tam nachádza. Stred gule (bod, kde sa dotýka hracej plochy) rozhoduje, či guľa leží vo vnútri, alebo mimo čelnej plochy. Pokiaľ hráč, oprávnený ku hře, nechtiac, bielu guľu umiestni mimo čelnú plochu, potom ho o tom musí súper, alebo rozhodca, pred strkom informovať. Pokiaľ súper hráča pred strkom neinformuje, potom strk platí ako korektný. Pokiaľ je hráč, ale o nesprávnom postavení bielej gule informovaný, musí jej polohu korigovať. Pokiaľ má hráč bielu guľu úplne a jasne mimo čelnú plochu, a aj napriek tomu strká, ide o faul, bez ohľadu na to, či mu to súper, alebo rozhodca, oznámil. Ak má hráč voľnú opravu polohy v čelnom poli, potom je biela guľa opäť v hre, vtedy, keď hráč bielu rozohrá pomocou tága von z čelného poľa. Bielu guľu je možné umiestniť rukou, tágom, a tak ďalej. Akonáhle je biela guľa, podľa vyššie uvedenej definície, opäť v hre, nesmie ju hráč naďalej iným spôsobom ovplyvňovať. Pokiaľ by k tomu došlo, tak sa jedná o faul. (viď rovnko pravidlo 3.39)

 

3.10 Potopené gule.

 

Guľa sa považuje za potopenú, pokiaľ v dôsledku korektného strku spadne z hracej plochy do kapsy a tam zostane. (Guľa, ktorá vypadne z automatického návratného zariadenia stola von, sa považuje za potopenú). Guľa, ktorá z kapsy vyskočí späť na stôl, sa za potopenú nepovažuje. (viď rovnako pravidlo 3.19).

 

3.11 Poloha gule.

 

Poloha gule je určena tým, kde sa nachádza jej stred.

 

3.12 Noha na podlahe.

 

Ide o faul, pokiaľ hráč uskutočňuje strk a nemá pri tom, aspoň jednu nohu na podlahe. Obuv musí byť normálna vo vzťahu k veľkosti, forme a druhu oblečenia.

 

3.13 Strky, pri ktorých sa ešte nejaká guľa pohybuje.

 

Je to faul, pokiaľ hráč uskutoční strk, behom, ktorého sa ešte nejaká farebná, alebo biela guľa pohybovala (i otáčajúca sa guľa je v pohybe).

 

3.14 Ukončenie strku.

 

Strk sa nepovažuje za dokončený (a nie je tak, ani počítaný), pokiaľ sa guľa nezastaví (otáčajúca sa guľa je v pohybe). (To znamená, že na konci hry musia byť bieľa a všechky ostatné gule v pokoji).

 

3.15 Stanovenie čelnej čiary.

 

Čelné pole obsahuje čelnú čiaru. Preto je možné guľou hrať len v tom prípade, pokiaľ sa jej stred

nachádza na čelnej čiare a zvláštne hracie pravidlo vyžaduje, že sa guľou môže hrať, len pri polohe mimo čelné pole. Práve preto, musí byť biela guľa, pokiaľ má ležať voľne v čelnom poli, za čelnou čiarou. Nemôže ležať priamo na tejto čiare.

 

3.16 Všeobecné pravidlo, všetky fauly.

 

Aj napriek tomu, že sa tresty za fauly, od jedného hracieho typu k druhému, odlišujú, platia pre všetky fauly nasledujúce pravidlá:(1) nábeh hráča končí, (2) u predchádzajúceho strku sa do hodnotenia nezapočíta žiadna guľa potopená faulom a strk je neplatný,

(3) všetky, faulom, potopené gule sa znovu nasadzujú, len vtedy, keď to dovoľujú zvláštne hracie pravidlá.

 

3.17 Žiadny kontakt s farebnou guľou.

 

Je to faul, pokiaľ biela guľa nenarazí do žiadnej, správnej farebnej gule. Na odohranie gule sa nepozerá, ako na jej stretnutie. (výnimka: “Push-out - strk von” 9-ball = Deviatka”).

(Tiež sa dovoľuje, pred kontaktom s farebnou guľou, hrať ľubovoľne veľa mantinelov.).

 

3.18 Korektný strk.

 

Hráč musí hrať bielou guľou na korektnú farebnú guľu, a v dôsledku toho musí: (1)

potopiť farebnú guľu, alebo (2) bielu, či farebnú guľu poslať na mantinel, ibaže, to zvláštne hracie pravidlá, ustanovujú inak. Pokiaľ sa tieto podmienky nesplnia, ide o faul. (výjnmka: “Push-out = strk von” v hre “9-ball = Deviatka”) . (Dovoľuje sa, pred kontaktom s farebnou guľou, hrať na ľubovoľne veľa mantinelov.).

 

3.19 Potopenie bielej gule.

 

Ide o faul, pokiaľ sa biela guľa, v dôsledku strku, zahrá do kapsy. Pokiaľ sa biela guľa dotkne už potopené gule (napríklad, keď je kapsa plná), je to faul.

 

3.20 Faul dotykom gule.

 

Je to faul, pokiaľ sa biela, alebo farebná guľa postrčí, dotkne, či pohne niečim iným (telom, odevom, kriedou, pomocným tágom, špičkou tága) okrem kože na špičke tága, ktorá sa môže pri prevedení korektného strku dotknúť bielej gule. Vždy, pokiaľ hru sleduje rozhodca, musí sa každá pohnutá farebná guľa nechať v jej novej polohe a súper nemá právo, túto guľu nechať vrátiť späť. (Porovnajte pravidlo 1.16)

 

3.21 Faul pri oprave polohy.

 

Dotyk farebnej gule, pri oprave polohy, je faul.

 

3.22 Faul postrčením.

 

Pokiaľ sa biela guľa dotkne príslušnej farebnej gule, peed prevedením strku, tak môže hráč strkať v smere farebnej gule, za predpokladu, že ju svojim tágom strčí a nie posunie. Pokiaľ sa tágo dotkne bielej gule behom strku, viac ako jedenkrát, alebo, pokiaľ je tágo v kontakte s bielou guľou ešte po jej dotyku na farebnou guľou, je to faul (viď pravidlo 2.20, o potrestaní tohto spôsobu strku.). Pokiaľ je blízkosti tretia guľa, je potrebné postupovať obozretne, aby nedošlo s touto guľou k faulu, podľa prvej časti tohto pravidla. (“kontakt” v zmysle tohto pravidla, znamená nový kontakt).

 

3.23 Faul tlačeného strku.

 

Je to faul, pokiaľ je biela guľa posunutá kožou, a má s ňou dlhší kontakt, ako jeden riadny strk. (Takéto strky sa obyčajne nazývajú tlačené, postrky.).

 

3.24 Faul v zodpovednosti hráča.

 

Hráč zodpovedá za kriedy, pomocné tága, pošmyknutia tága a ďalšie predmety, alebo vybavenia,

ktoré zo sebou priniesol, používa, alebo pri stolu využíva. Pokiaľ nechá spadnúť kúsok kriedy, alebo, napríklad, odlomí vrchnú časť pomocného tága, potom ide o faul, v tom prípade, pokiaľ sa takýto predmet dotkne gule v hre (alebo, v prípade hry bez rozhodčcu, len bielej gule). (viď rovnako pravidlo 1.16.1).

 

3.25 Nekorektné vydvihnutie gule

 

Je to faul, pokiaľ hráč zasiahne bielu guľu úmyselne pod stredom, s cieľom, aby ju nechal skočit, za účelom hry, na uzatvorenú guľu. K tejto situácii môže dôjsť nedopatrením, potom sa nehodnotí ako faul. Ide vždy o faul, pokiaľ sa napríklad násada /kostica tága/, alebo špička behom takéhoto strku dotkne bielej gule. (Pokiaľ sa guľa zahrá cez mantinel, nejde o faul, keď guľa po prebehnutí mantinelu skočí späť, pri uskutočnení, inak, korektného strku.).

 

3.26 “Jump shots” = skákacie strky.

 

Je dovolené bielou guľou, so zvidnutým tágom strčiť tak, že sa nadvihne z hracej plochy a skočí, ibaže by to zvláštne hracie pravidlá, výslovne, zakazovali. Akékoľvek skĺznutie behom takéhoto “Jump-shots = skákacieho strku” sa hodnotí ako faul.

 

3.27 Gule, ktoré vyskočia zo stola.

 

Gule, ktoré sa po strku zastavia inde, ako na hracej ploche (napríklad na mantinely, alebo na ráme stola, či na podlahe) sa považujú za gule, ktoré vyskočili zo stola, pokiaľ sa vlastnou silou vráti späť na hraciu plochu a pokiaľ sa pri tom nedotknú niečoho, čo nepatrí k stolu. Stôl sa skladá z častí, ktoré sú k nemu pevne pripojené. (Guľa, ktorá sa dotkne niečoho, čo k stolu nepatrí, napríklad, lampy, kriedy položenej na ráme stola a na mantinely, sa pritom tiež považuje za guľu, ktorá vyskočila von zo stola, i keď sa po kontakte s týmito predmetmi vráti na hraciu plochu). Vo všetkých hracích druhoch Pocket biliardu je faul, pokiaľ biela, alebo farebná guľa vyskočí von zo stola. Všetky farebné gule, ktoré vyskočia von zo stola, sa znovu nasadia (okrem hry “9-ball =

Deviatka”), akonáhle sa všetky ostatné koule už nebudú ďalej pohybovať, nebudú v pohybe. Pre

opätovné nasadenie bielej gule sa pozrite na zvláštne hracie pravidlá jednotlivých typov hier.

 

3.28 Zvláštny trest za úmyselný faul.

 

Biela guľa sa nesmie v hre pohnúť ničim iným (napríklad, násadou, špičkou a tak ďalej), okrem kože na špičke tága. Zatiaľ čo sa takýto kontakt hodnotí, podľa pravidla 3.19, ako faul, môže rozhodca, pokiaľ, tak usúdi, že k pohnutiu došlo úmyselne, hráča jedenkrát, behom hry, varovať, že ďaľšie, takéto porušenie, povedie ku stráte hry. Pokiaľ dôjde k ďalšiemu takémuto, úmyselnému pohnutiu, tak sa hra ukončí. (Prerušenie hry sa má uskutočniť po dohode s vedúcim turnaja.).

 

3.29 Jednofaulová hranica.

 

Hráč sa môže dopustiť len jedného faulu, ibaže by to zvláštne hracie pravidlá predpisovali inak. Pokiaľ by bylo možné použiť rôzne tresty, tak najťahší z hroziacich trestov, stanoví, aký faul sa započíta.

 

3.30 Gule, ktoré sa zrazu pohnú.

 

Pokiaľ sa guľa na mieste pohne, otočí, alebo sa nejakým spôsobom a postupom “sama hýbe”, tak guľa zostane v tej polohe, ktorú zaujala a hra pokračuje ďalej. Guľa ležiaca blízko otvoru, ktorá “sama od seba” spadla do otvoru, keď predtým, najmenej, 5 sekúnd pokojne stála, sa položí, čo najbličšie k jej pôvodnej polohe a hra pokračuje ďalej. Pokiaľ guľa “sama od seba” spadne do otvoru, keď na ňu hráč hrá, akonáhle biela guľa prebehla miesto, na ktorom leží farebná guľa a nezasiahla ju, potom sa obidve gule, biela i farebná, položí opäť do ich polôh pred strkom a hráč musí strk uskutočniť znovu. Všetky ostatné gule, ktoré sa v súvislosti s týmto strkom posunuli, sa musia pred opakovaním strku položiť do svojich pôvodných polôh. (viď rovnako pravidla 2.18 a 3.34).

 

3.31 Opätovné nasadenie gulí.

 

Pokiaľ zvláštne hracie pravidlá dovoľujú opätovné nasadenie gulí, potom sa gule nasadzujú, po dokončení strku, na pozdĺžnu čiaru. Jedna jediná guľa sa nasadí na zadný bod, pokiaľ je potrebné opätovne nasadiť viac gulí, potom sa nasadzujú na poždĺžnu čiaru v rade podľa poradia, prvá guľa príde na zadný bod a ďalšie gule za ňu v smeru k zadnému mantinelu.

 

Pokiaľ gule, ktoré ležia priamo na, alebo v blízkosti zadného bodu a pozdĺžnej čiary, bráni

nasadzovaniu, potom sa gule nasadzujú na pozdĺznu čiaru, čo najbližšie k zadnému bodu,

bez toho, aby pri tom došlo k pohnutiu gule, ktoré sa tam nachádza. Opätovné nasadzované

gule sa musia pokladať, čo najbližšie, alebo tesne (podľa mienky rozhodcu) ku guliam, tam už ležiacim, s výnimkou bielej gule prerušujúcej stavbu. Gule, ktoré je potrebné opätovne nasadiť k bielej guli, musia ležať, čo najbližšie, ale nesmú ležať tesne. Pokiaľ na pozdĺžnej čiare medzi zadným bodom a zadným mantinelom, nie je pre opätovné nasadzovanie gule dostatak miesta, potom sa tieto gule nasadzujú na myslené predĺženie pozdĺžnej čiary (medzi zadný a stredný bod), čo najbližšie k zadnému bodu. Pritom sa dodržuje poradie, ako pri opätovnom nasadzovaní za zadný bod. (Rozhodca sa má vždy, co najlepšie venovať, pokiaľ je to možné, čo nejtesnejšiemu zostaveniu gulí k ostatným farebným guliam.).

 

3.32 Zaklienenie gulí.

 

Pokud sa dve, alebo viac gulí, nejakým spôsobom, v kapse zakliesne, tak, že jedna, alebo viac ich visí vo vzduchu, potom má polohu gulí preskúšať rozhodca, a má postupovať nasledovne: Na gule je potrebné sa pozrieť rovno a zhora. Každá guľa, ktorá, podľa mienky rozhodcu spadá priamo do otvoru, sa počíta ako potopená. Každá guľa, ktorá podľa mienky rozhodcu spadá na plochu stola, sa počíta ako nepotopená. Gule sa potom rozostavia podľa názoru rozhodcu a hra pokračuje podľa

príslušných hracích pravidiel, ako keby k situácii so zakliesnením gulí nedošlo.

 

3.33 Dodatočne potopená koule.

 

Pokiaľ hráč uskutoční korektný strk, započítaný do vyhodnotenia, pri ktorom spadne jedna, alebo viac farebných gulí, naviac okrem gule, alebo gulí oznámených, zamýšľaných, alebo počítaných, potom sa tieto, dodatočne, potopené gle počítajú podľa pravidiel práve prebiehajúcej hry.

 

3.34 Rušenie z vonku.

 

Pokiaľ sa behom hry, nezúčastnená, tretia osoba, dotkne gule (alebo vrazí do hráča tak, že sa tým priamo ovplyvní hra), potom sa guľa, ihneď, po vyrušení, položí, čo najbližšie k pôvodnej polohe a hra pokračuje ďalej, bez toho, aby bol hráč poškodený. Pokiaľ je hra vedená (rozhodcom), potom rozhodca gule znovu nasadí. Toto pravidlo sa vzťahuje i na rušenie v dôsledku “vyššej moci”, ako je napríklad, zemetrasenie, hurikán, pád lampy nad stolom, výpadok elektrického prúdu a tak ďalej. Pokiaľ guľu nejde vrátiť na jej pôvodné miesto, potom sa hra zaháji znovu, pričom, hru rozohráva ten, kto ju pôvodne začínal. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na hru 14/1 - nekonečná, kde sa hra skladá z dvoch bezprostredne za sebou nasledujúcich hier (“Bretter”), súčasná hra sa preruší a vystaví sa úplne nový trojuholník. Je potrebné naplniť všetky požiadavky otváracieho strku (hráči znovu rozohrávajú). Započítavanie pokračuje s tým výsledkom, aký bol v dobe rušenia.

 

3.35 Právo rozohrania ďalšej hry.

 

V hre, v ktorej sa nehrá, takzvaná “rychlá hra” (napríklad) “9-ball”,”8-ball” a tak ďalej), začína víťaz jednej hry, tu ďaľšiu. Vedúci turnaja môže pred zahájením turnaja oznámiť následujúce, alternatívne možnosti (1) hráči zahajujú striedavo, (2) začína prehrávajúcí, (3) začíná hráč vedúci na body. (Výnimka: 8-ball, viď pravidlo 4.4)

 

3.36 Nábeh.

 

Behom hry sa hráči striedajú v nábehu pri stole. Nábeh skončí, pokiaľ sa hráčovi, buď nepodarí korektne potopiť guľu, alebo pokiaľ dôjde k faulu. Pokiaľ nábeh skončí bez faulu, nasledujúci hráč musí pozíciu prijať, takú, aká je.

 

3.37 Farebné gule tesne na mantinely, alebo na bielej guli.

 

Toto pravidlo sa vzťahuje na každý strk, pri ktorom je prvý kontakt bielej gule s farebnou guľou, ktorá leží tesne na mantinely, alebo na samotnej bielej. Akonáhle sa biela guľa dotkne tesne ležiacej farebnej gule, potom sa musí, buď (1) guľa potopiť, (2) biela guľa nabehne na mantinel, (3) barevná guľa nabehne na mantinel, (3) farebná guľa nabehne na mantinel (nikdy iba od mantinelu, na ktorom leží), alebo (4) nejaká iná farebná guľa musí nabehnúť na mantinel, ktorá na tomto mantinelu ešte nebola tesne položená. Nenaplnenie najmenej jednej z týchto podmienok, znamená faul. (Upozornenie: 14/1 a ďaľšie zvláštne pravidlá dovoľujú dodatočné podmienky a predpoklady k tomuto pravidlu, pozrite sa do zvláštnych hracích pravidiel.). Farebná guľa sa nebude považovať za tesne ležiacu na mantinely, pokiaľ sa pred strkom nepreskúma a neoznámi, buď rozhodcom, alebo hráčom. (Pokiaľ tesne ležiaca guľa ide späť k tomu istému mantinelu, po tom, ako sa dotkla iné farebnej gule, tak to nie je faul.).

 

3.38 Hra z čelného poľa.

 

Pokiaľ hráč hrá opravu polohy z čelného poľa, potom musí najskôr bielu guľu rozohrať von z čelného poľa, skôr ako sa dotkne mantinelu, alebo farebnej gule. Pokiaľ hráč túto podmienku nesplní, tak dôjde k faulu, ak hru riadi rozhodca. Pokiaľ sa hrá bez rozhodcu, môže súper, buď faul nechať platiť, alebo nechá hráča strk opakovať v pôvodnom tvaru (pričom sa žiadny faul neočakáva). Výnimka: Pokiaľ farebná je guľa na čelnej čiare, alebo mimo čelného poľa (i tak je možné s ňou hrať), ale je, tak blízsko čelnej čiary, že sa jej biela guľa dotkne, skôr ako opustí čelné pole. Takýto strk je korektný. Pokiaľ pri oprave polohy v čelnom poli, keď sa hráč pokúša o dovolený strk, biela guľa nedopatrením priamo zasiahne guli v čelnom poli a potom (biela guľa) z čelného poľa vybehne, je to faul. Pokiaľ hráč pri oprave polohy v čelnom poli nedopatrením zahrá farevnú guľu, potom súper môže zvoliť: buď, to, že nechá faul platiť a má voľnú opravu polohy, alebo nechá hráča strk v povodnej forme zopakovať. (V tomto prípade super žiadny faul nezaznamenáva.) (K tejto situácii môže dôjsť len v hre 14/1, po tom, čo sa biela guľa potopila, alebo bola zahnaná zo stola, alebo po otváracom strku v hre 8-ball.). Pokiaľ hráč v týchto podmienkách úmyselne pohne guľami v čelnom poli, ide o nešportovné chovanie. (Viď rovnako pravidlá 3.9 a 3.38.).

 

3.39 Faul s bielou guľou.

 

Behom opravy polohy s bielou guľou môže hráč použiť svoje rucky, alebo akýkoľvek diel tága (vrátane kože), pre postavenie bielej gule. Akonáhle je biela guľa vo svojej polohe, je každý /strk / pohyb, pri ktorom dôjde k dotyku bielej gule, faul, pokiaľ strk nie je korektný. (Viď rovnko pravidlá 3.9 a 3.38 ).

 

3.40 Rušenie.

 

Pokiaľ hráč, ktorý nie je pri stole, rozptyluje, alebo ruší súpera v jeho hre, je to faul. Pokiaľ hráč strká, alebo pohybuje guľami, akokoľvek nie je v nábehu, hodnotí sa to ako rušenie. (Pokiaľ sa hráč dopustí faulu v zmysle pravidla 3.40, možno to hodnotiť ako nešportovné chovanie.).

 

3.41 Pomocné prostriedky.

 

Hráč má zakázané používať gule, trojuholník, alebo akékoľvek iné zariadenie, na meranie, či biela, alebo farebná guľa, prejde medzerou, alebo podobne. K meraniu možno použiť iba tágo, pokiaľ ho má hráč v ruke. Inak ide o faul a o previnenie sa proti športovnému chovaniu. (Viď rovnko pravidlá 1.3, 1.4, a 2.15.) (Je dovolené nechať ležať tágo a pomocné tágo na stole, pokiaľ sa nepoužívá k zamerovaniu. O tom rozhoduje rozhodca.).

 

3.42 Nekorektné značenie.

 

Pokiaľ hráč úmyselne, akokoľvek označuje stôl, pre pomoc pri strku, rovnako s použitím navlhčovania plátna, umiestňovaním kriedy na mantinel, alebo inak, je to faul. Keď hráč označenie stolu pred strkom odstráni, nedostáva žiadny trest.