Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá šípky

txt?

 ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ SŠF

softové súťaže – elektronické šípky

 

Základné ustanovenia

 

A1.

 

Tieto pravidlá určujú všeobecné ustanovenia, podľa ktorých sú organizované súťaže konané v rámci Slovenskej šípkarskej federácie – ďalej len SŠF. Obsahujú základné ustanovenia, definície a pravidlá platné pre všetky súťaže SŠF.

A2.

 

V prípade, že určité problémy neriešia ustanovenia športových pravidiel, platia pre tieto prípady ustanovenia Súťažného poriadku, prípadne rozhodnutie osôb alebo orgánov (rešpektujúcich pravidlá, súťažný poriadok, duch fair play a podstatu šípkového športu ) v tomto poradí: hráči (zhoda hráčov hrajúcich zápas), rozhodca ( komisia ) turnaja - zápasu (kapitáni družstiev v ligovom alebo pohárovom zápase).

 

Definícia - základné pojmy

Organizátori, usporiadatelia - sú fyzické alebo právnické osoby poverené SŠF organizovaním súťaží

Lokálny administrátor – je fyzická osoba zodpovedná za organizovanie miestnych turnajov

Terč - všetky hracie segmenty vrátane nulového poľa

Hráč - pod pojmom hráč sú zahrnuté všetky osoby, štartujúce v akejkoľvek súťaži a kategórii moderných šípiek. Účasťou v takejto súťaži sa hráč zaväzuje rešpektovať platné Športové pravidlá a Súťažný poriadok SŠF.

Licencovaný hráč – hráč, ktorý si zakúpil registračný preukaz uznaný pre turnaje SŠF ( Global Extra Pov. Bystrica, Dart Club Brezno, Power Dart Košice pre sezónu 2008 - 09)

Rozhodcovia ( komisia) - osoby poverené usporiadateľom riadením súťaže po športovo-technickej stránke.

Leg - legom sa rozumie jedna konkrétna hra zložená z niekoľkých kôl medzi dvoma a viac hráčmi. V jednom kole má hráč maximálne tri hody šípkou smerom k terču, potom sa hráči vymenia.

Zápas – rozumie sa odohranie vopred stanoveného počtu legov ( VL alebo HL – pozri nižšie), tvoriacich jeden zápas medzi dvoma či viac hráčmi

Klub – zoskupenie hráčov s právnou subjektivitou, alebo bez. Z členov klubu môže byť vytvorených aj viac družstiev.

Družstvo – viac hráčov splňujúcich konkrétne podmienky pre danú súťaž a hrajúcich pod spoločným názvom

Stretnutie družstiev – rozumie sa viac zápasov medzi jednotlivými členmi družstva podľa vopred daného rozpisu.

DO = double out – ukončenie hry dvojnásobným hodom príslušnej hodnoty

MO = master out – ukončenie hry trojnásobným alebo dvojnásobným hodom príslušnej hodnoty

SO = single out - ukončenie hry akýmkoľvek hodom príslušnej hodnoty

KO systém – hrací systém tzv. jednostranný pavúk, tj. účastník vypadáva z turnaja pri prvej prehre

DKO systém - herný systém tzv. obojstranný pavúk, tj. účastník vypadáva z turnaja pri druhej prehre

VL = víťazné legy – počet legov potrebných k víťazstvu v zápase (napr. 2 VL – k víťazstvu je treba vyhrať 2 legy, tzn., že sa v zápase odohrajú celkom najmenej 2 a najviac 3 legy)

HL = hrané legy - počet povinne odohraných legov v zápase (napr. 2 HL – v zápase je nutné odohrať presne dva legy, tzn., že výsledok môže byť 2:0,1:1 alebo 0:2)

 

 

B. Všeobecné pravidlá

 

B1. Šípkové stroje

 

B1.1. Pre súťaže konané pod hlavičkou SŠF sa používajú šípkové stroje, ktoré schváli SŠF.

 

B1.2. Pre súťaže mládeže sa môžu používať i nástenné elektronické terče, ktoré sú vybavené ukazovateľom stavu, či iné terče odpovedajúce svojim tvarom a funkčnosťou základným štandardom šípkového športu.

 

B2. Šípky

 

B2.1. Šípka sa skladá z vlastného tela šípky, ktoré je z jednej strany ukončené umelohmotným hrotom a z druhej strany násadkou, ktorá môže byť zložená z viac častí - zadné závažie, násadka, upevnenie letky, letka, koncovka a pod.

 

B2.2. Predpísané miery a váhy: minimálna dĺžka = 60 mm, maximálna hmotnosť = 20 g. Ďalšie miery, materiál ani tvar nie sú limitované.

 

B2.3. Každý hráč hrá v súťaži predpísanými šípkami a je povinný ich predložiť na požiadanie rozhodcovi ku kontrole.

 

B3. Hrací priestor

B3.1. Za hrací priestor sa považuje priestor do vzdialenosti 3,60 m od zadnej steny šípkového stroja. Šírka hracieho priestoru nesmie byť menšia než 1 m. Bok šípkového stroja musí byť umiestnený najmenej vo vzdialenosti 30 cm od steny. Výška hracieho priestoru (vzdialenosť medzi podlahou a stropom) nesmie byť menšia ako 2,30 m. Prípadné zmenšenie hracieho priestoru pri turnajovej súťaži musí byť schválené rozhodcom tejto súťaže. Ak je hodená prvá šípka v zápase, nemôže byť prípadný nevyhovujúci hrací priestor predmetom protestu.

B3.2. Vo vnútri hracieho priestoru je umiestnený šípkový stroj a čiara hodu. Iné zariadenia tu nesmú byť umiestnené. Do hracieho priestoru majú vstup iba hráči, ktorí hrajú daný zápas a rozhodca, resp. technik, ak je o to niektorým z hráčov z dôvodu riešenia sporu požiadaný.

 

B4. Čiara hodu

B4.1. Čiara hodu je vodorovná čiara vedená po podlahe hracieho priestoru vo vzdialenosti 2,37m od prednej strany terča ( poloha terča je zachytená ryskou na bočnici stojanu). Stred terča (Bull) je tak zároveň vo výške 173 cm po kolmici od podkladu, na ktorom stojí šípkový stroj. Uhlopriečka týchto bodov je 2,93 metra.

B4.2. Čiara hodu musí byť pevne vyznačená vo vzdialenosti 2.37m. Povolená tolerancia je 1 cm. Rozhodca, usporiadateľ alebo kapitán domáceho družstva oznámi pred začiatkom prvého zápasu, či je čiara umiestená tak, že hráč pre dodržanie vzdialenosti stojí za čiarou v smeru od terča alebo na čiare. Ak to nevyhlási, čiara je nastavená tak, že sa na nej môže stáť.

B4.3. V prípade použitia pevnej prekážky pre označenie čiary hodu musí byť umiestnená tak, aby jej jedna hrana označovala vzdialenosť 2,37 m a protiľahlá hrana bola vo vzdialenosti menšej ako 2,37 m od terča.

 

B5. Hod

 

B5.1. Pre každé kolo má hráč k dispozícii maximálne 3 šípky, ktoré hádže smerom k terču. Šípky hádže postupne jednu po druhej vlastnou rukou.

 

B5.2. Hod sa uskutočňuje v stoji. Výnimkou môže byť len zranenie alebo zdravotný handicap vyžadujúci zmenu postoja.

 

B5.3. Pri hode musí hráč stáť v danom hracom priestore a nesmie prekročiť líniu čiary hodu.

 

B5.4. Šípky vypadnuté z ruky hráča sa môžu znova hádzať len v prípade, že k vypadnutí došlo náhodne. Nie je možné s nimi hádzať v prípade, keď hráč zamieril na terč a šípka mu vypadla z ruky, ktorá už bola v pohybe smerom k terču.

 

B5.5. Ak hráč hodí šípku mimo terč s bodovými segmentmi alebo mimo šípkový stroj, je hod považovaný za uskutočnený (aj v prípade rozhodu na stred) a hod sa odčíta i v tom prípade, že stroj šípku neodráta.

 

B5.6. Hráč, ktorý začína ďalšiu sériu hodov, je povinný prekontrolovať správne nastavenie stroja.

 

B5.7. Ak hráč odhodí šípku skôr, ako mu signalizuje stroj alebo v prípade, že stroj hod nezaznamená a šípka je v terči, môže byť tento hod dodatočne zaznamenaný len so súhlasom súpera. Inak sa považuje tento hod za uskutočnený.

 

B5.8. Body registrované na stroji sú záväzné pre všetkých hráčov. Opravu chybného zápisu na stroji urobí rozhodca v prípade ukončovania legu, ak je dokázané, že hráč hodil príslušné pole (a šípka je v tomto poli zapichnutá) potrebné k ukončeniu legu a stroj tento hod nezaznamenal, zaznamenal zle apod. a v prípade, že je jasné, že hráč nehodil príslušné pole potrebné na ukončenie legu a stroj hod zle zaznamenal a hru ukončil.

 

B5.9. Pokiaľ šípkový stroj dokázateľne počas jedného legu zapíše trikrát zlý údaj, je to považované za poruchu a leg sa opakuje na inom stroji.

 

B5.10. Ak hráč zmení komukoľvek číslo na displeji alebo počet šípiek v kole neoprávneným spôsobom (napr. šípkou, neoprávneným odpísaním pri vyťahovaní šípiek apod.) a tento krok sa nedá napraviť, súper rozhodne o ďalšom postupe. Buď sa bude ďalej pokračovať, alebo požiada o vrátenie skóre podľa pôvodného stavu. Ak je k náprave nutné nastaviť nové hry s nastavením skóre, a hry sa počas turnaja platia, obe hry platí hráč, ktorý škodu spôsobil.

 

B5.11. Ak pri začiatku legu dôjde k zámene poradia hráčov (dvojíc) a na túto chybu je upozornené pred odhodením šípky hráčom (dvojice) č. 2, tak potom hráč (dvojica), ktorá spravila chybu, nakredituje a zvolí novú hru a nedohratý leg sa opakuje. V prípade, že na chybu nieje upozornené skôr, ako hráč č. 2 odhodí prvú šípku, tak sa leg dohráva tak ako bol začatý a k výmene hráčov (dvojíc) pri zahájení legu dôjde v nasledujúcom legu.

 

B5.12. Pokiaľ sa súťaže zúčastní hráč s telesným handicapom, jeho pozíciu na čiare hodu určuje v turnajoch rozhodca a v ligovej súťaži kapitáni družstiev.

 

B6. Hod jednou šípkou na stred

 

B6.1. Hráč má k dispozícii max. 3 šípky. Hod na stred začína hráč uvedený na hracom lístku ako prvý.

 

B6.2. Platí prvá zabodnutá šípka a hráč už ďalšiu šípku nesmie odhodiť.

 

B6.3. V súboji víťazí hráč, ktorého šípka je zabodnutá bližšie k stredu terča.

 

B6.4. Ak hráč zasiahn červený stred , ihneď po hode šípku vyťahuje. Ak sú ich šípky v rovnakej vzdialenosti od stredu, musí sa rozhadzovať ešte raz, pričom hrajú v opačnom poradí.

 

B6.5. V modrom strede sa vzdialenosť od červeného stredu počíta.

 

B6.6. V červenom strede sa vzdialenosť od absolútneho stredu terča už nepočíta.

 

B6.7. Pokiaľ sa hráčovi pri súboji na jednu šípku nezabodne ani jedna z troch šípiek do terča, nemá už ďalší pokus, rozhod na stred vyhráva súper.

 

B6.8. Pokiaľ hráč svojmu súperovi na jednu šípku svojím hodom vyrazí šípku v terči už zapichnutú, obaja hráči tento rozhod opakujú znovu v rovnakom poradí.

 

B6.9. Obaja hráči vyťahujú šípky z terča až keď si pozíciu šípiek v terči vzájomné odsúhlasia.

 

B6.10. V súťaži dvojíc absolvuje hore uvedený súboj na jednu šípku z každej dvojice len jeden hráč (ako prvý môže hádzať ktokoľvek z dvojice).

 

B6.11. V súťaži triplemixov absolvuje hore uvedený súboj na jednu šípku z každého triplemixu len jeden hráč (leg ako prvá musí začínať vždy žena).

 

B6.12. Pokiaľ prví hráči nerozhodnú, sú v druhom súboji vystriedaní ďalšími hráčmi z dvojice resp. z triplemixu, a to v opačnom poradí. To sa opakuje tak dlho, pokiaľ sa nerozhodne o víťazovi v súboji jednou šípkou na stred.

 

B7. Začiatok zápasu

 

B7.1. Hráči sa musia od vyhlásenia dostaviť k terči a začať zápas najneskôr do troch minút.

 

B7.2. Vo všetkých súťažiach SŠF rozhoduje o hráčovi (dvojici, triplemixe, družstve), ktorý začína zápas, súboj jednou šípkou na stred. Tento súboj na jednu šípku začína hráč (dvojica, triplemix, družstvo) uvedený na zápise v stretnutí ako prvý. Víťaz tohto súboja určí, kto (hráč, dvojica, triplemix, družstvo) zápas začína.

 

B7.3. V momente keď sa zápas začne, v jeho priebehu neplatí pravidlo troch minút. Keď šípkový stroj je nastavený na daného hráča, je tento povinný neodkladne odhodiť všetky tri šípky. Za primeranú, resp. maximálnu dobu na odhodenie všetkých troch šípiek sa považuje 30 sekúnd od nastavenia stroja na hráča. Prestávka medzi jednotlivými legmi je max. 30 sekúnd. Úmyselné zdržovanie je považované za nešportové správanie, ktoré sa môže riešiť disciplinárne.

 

B7.4. V odôvodnených prípadoch môže rozhodca povoliť odklad zápasu na požiadanie hráča. Nesmie sa tak ale diať opakovane u toho istého hráča a nesmie to mať za následok badateľný časový sklz v plánovanom  programe turnajov

 

B7.5 Akékoľvek doplnky či zmeny v postupe pri zahájení zápasu je organizátor povinný vyhlásiť pred zahájením turnaja.

 

B8. Zakončenie hier

 

B8.1. Počet šípiek hodených hráčmi v hre nemusí byť rovnaký. Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý dosiahne stanovenú hranicu hranej hry bez ohľadu na počet hodených šípiek.

 

B8.2. V prípade, že hráči v stanovenom počte kôl neukončia hru, rozhodne sa o víťazovi hodom jednou šípkou na stred (B6).

 

B8.3. Ak organizátor zvolí iný postup pri ukončení hry, musí túto skutočnosť verejne oznámiť ešte pred začatím turnaja.

 

C. Všeobecný hrací poriadok

 

C1. Systém turnajov a klubových súťaži

 

Hrá sa podľa vopred stanoveného súťažného poriadku pre danú hráčsku sezónu, ktorý schvaľuje športová komisia súťaže.

 

C2. Turnajové pravidlá

 

Všetci hráči, ktorí hrajú súťaže SŠF, sú povinný rešpektovať ich pravidlá, prípadne doplňujúce pravidlá organizátorov, ktoré musí byť zverejnené pred začiatkom súťaže vhodnou formou.

 

C3. Rozhodovanie

 

C3.1. Rozhodovanie sporných momentov v priebehu zápasov riešia hráči dohodou. Dohoda nesmie odporovať duchu fair play. V prípade, že dohoda hráčov nie je možná, vyžiadajú si rozhodnutie rozhodcov. Na turnajoch MASTER rozhodujú zapisovatelia turnaja. Na turnajoch TOP a M SR rozhoduje o všetkých sporných situáciách 3 členná skupina nominovaných rozhodcov. Zloženie tejto skupiny musí byť jasné pred začiatkom turnaja. Obyčajne to bývajú rozhodcovia pri stole rozhodcov doplnení o člena výkonného výboru SŠF.

 

C3.2. Rozhodcovia v riešení sporov uprednostnia také riešenia, ktoré v prípade neúmyselných chýb umožňujú dohrať zápas v duchu fair play. Berú ohľad na to, aby v rámci možností bolo rozhodnutie čo najviac objektívne pre obe strany. V prípade závažnějšieho sporu sa situácia rieši protestom poškodeného .

 

 

C4. Organizovanie turnajov

 

C 4.1. Súťaže SŠF organizujú tí, ktorí k tomu získali poverenie od SŠF. Do rebríčkov Slovenského pohára sa počítajú iba body z turnajov, ktoré vedú poverené osoby v zmysle dohodnutých pravidiel.

 

C5. Prihlášky do súťaže

Účasť v súťaži potvrdia hráči (družstvá) podaním prihlášky v stanovenom termíne a splnením ostatných podmienok pre danú súťaž. Organizátori súťaže majú právo odmietnuť účasť hráča (družstva), ktorý včas nepodal prihlášku. Musí však rovnakým spôsobom postupovať u všetkých. Odmietnuť hráča (družstvo) včas prihláseného do súťaže môžu organizátori v nasledujúcich prípadoch:

a) hráč (hráči klubu) nemajú registračné preukazy akceptované na turnajoch SŠF a v súťaž je určená iba pre hráčov s platnými registračnými preukazmi

b) je pod vplyvom alkoholu, drog, dopingových látok

c) chová sa iným nevhodným spôsobom, ktorý by mohol narušiť priebeh súťaže

d) nespĺňa eventuálne ďalšie kritéria, ktoré sú pre súťaž vypísané (napr. vekové, nominačné apod.)

e) hráč má zákaz od disciplinárnej komisie SŠF (v miestnych turnajoch môže tento zákaz vysloviť aj usporiadateľ)

 

C6. Priebeh súťaže

 

C6.1. Pred začiatkom súťaže je každý hráč (družstvo) povinný sa osobne a v stanovenom termíne a čase prezentovať a splniť ďalšie podmienky vyhlásené usporiadateľom súťaže. Prihlásením sa zároveň zaväzuje, že súhlasí so všetkými propozíciami pre danú súťaž a účastní sa jej na vlastne nebezpečie a dobrovoľne.

 

C6.2. Žiadny hráč (družstvo) sa nesmie prihlásiť do jednej súťaže viackrát ako raz , Ak nie je pravidlami stanovené inak.

 

C6.3. V súťaži družstiev môžu štartovať iba hráči uvedení menovite na súpiske družstva v súťaži a majú platný registračný preukaz potrebný pre danú súťaž.

 

C6.4. Vo všetkých súťažiach je hráč prihlásený do súťaže povinný na požiadanie organizátora preukázať svoju totožnosť vhodným dokladom – občianskym preukazom apod..

 

C6.5. Organizátori súťaže vždy vopred uvedú začiatok súťaže, a pokiaľ to situácia dovoľuje aj predpokladaný časový priebeh.

 

C6.6. V každej súťaži sú hráči (družstvá) v danom časovom okamžiku vyvolané, aby sa dostavili k určenému terču. Pokiaľ tak neučiní hráč, resp. ani jeden z hráčov družstva po opakovanom vyhlásení, má právo organizátor súťaže týchto hráčov (družstva) diskvalifikovať. Pokiaľ sa jeden z hráčov (družstvo) nedostaví k terču do 3 minút od prvého vyhlásenia, jeho súper toto nahlási organizátorom. Potom je hráč (družstvo) znovu vyhlásený a ak sa opäť nedostaví do 3 minút, zápas prehráva a jeho súper zvíťazí bez boja.

Výnimku tvoria opodstatnené dôvody.

 

C6.7. Organizátori majú právo zmeniť poradie zápasov. O všetkých zmenách musia byť hráči (družstva) včas a s dostatočným časovým predstihom informovaní.

 

C7. Náhradníci súťažiach jednotlivcov,dvojíc a triple mixov nie sú povolení.

 

C8. Správanie všetkých zúčastnených pri súťažiach

 

C8.1. Súper hráča vykonávajúceho hod musí stáť min. 0,5 metra za ním.

 

C8.2. Všetci účastníci zápasu v priebehu hodov obmedzia svoje pohyby a verbálne prejavy na minimum, pričom za hrubé nešportové správanie sa považuje nevhodné komentovanie výkonu súpera v priebehu zápasu, čo v závažných prípadoch môže viesť aj k vylúčeniu hráča (družstva) z daného zápasu, o čom rozhoduje organizátor ( rozhodcovia) súťaže. Toto platí aj pre hráčov (družstvá) divákov, ktorí práve nehrajú.

 

C8.3. Prerušenie hry je možné iba v prípade :

a) pri poruche šípkového stroja, v tom prípade sa rozohraný leg opakuje od začiatku

b) pri poruche na šípkach hráča

c) v prípade odôvodnenej žiadosti hráča (družstva) k opusteniu hracieho priestoru

 

C8.4. Pre prípady v bode b) a c) platí časový limit o dĺžke max. 5 minút a po uplynutí tohto limitu, eventuálne pri opustení hracieho priestoru bezdôvodne alebo bez súhlasu rozhodcu, stráca hráč (družstvo) nárok na pokračovanie v hre a zápas je ukončený v jeho neprospech. Hráč má právo na 5 minútovú prestávku počas zápasu iba raz.

 

C8.5. V priebehu zápasu nesmie žiadny jeho účastník v hracom priestore fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje a jedlo, telefonovať.

 

C8.6. Organizátori súťaží SŠF si vyhradzujú právo zakázať fajčenie alebo pitie alkoholu v ktorejkoľvek súťaži, ktorú organizujú a majú právo pre tento účel vyhradiť priestor.

 

C8.7. Hráči a ostatné osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú zápasu nesmú narušovať alebo zdržovať priebeh súťaže. Pokiaľ sa tak stane, môžu byť organizátorom s okamžitou platnosťou vylúčení zo zápasu bez nároku na vrátenie štartovného alebo kreditov za doposiaľ odohrané hry. Podľa miery prehrešku a vzhľadom k postaveniu turnaja v hierarchii súťaží môže byť hráč vylúčený aj z celého turnaja s nulovým bodovým ohodnotením, v závažných prípadoch bude hráčovi zakázaná účasť aj na nasledujúcich turnajoch.

 

 

 

Pravidlá pre súťaž jednotlivcov a dvojíc

 

D1. Organizovanie súťaží jednotlivcov a dvojíc.

 

D1.1. Súťaž jednotlivcov (dvojíc) prebieha v danej sezóne ako seriál jednotlivých turnajov.

 

D1.2. SŠF vypisuje vždy pred začiatkom sezóny termínovou listinu.

 

D1.3.V jednotlivých kategóriách sú obvykle vedené celoštátne rebríčky v rámci Slovenského pohára jednotlivcov. (pozri Súťažný poriadok).

 

D2. Nominačné kritéria pre reprezentáciu

 

D2.1. Nomináciu Slovenska tvorí realizačný team. Zloženie realizačného teamu určuje vedenie SŠF.

 

D2.2. SŠF si vyhradzuje právo vyhlásiť v priebehu sezóny doplňujúce nominačné kritéria s tým, že túto skutočnosť musí včas a vhodným spôsobom oznámiť hráčskej základni.

 

D2.3. Členovia reprezentačného družstva sú povinní podpísať so SŠF tzv. hráčsku reprezentačnú zmluvu. Sú povinní plniť jej podmienky a pokiaľ ju nepodpíšu, môže byť na ich miesto nominovaný ďalší hráči v poradí.

 

D2.4. Hráči s cudzím štátnym občianstvom nemôžu reprezentovať Slovenskú republiku ani sa zúčastniť nominačného turnaja širšej reprezentácie.

 

D3. Protesty

 

Každý hráč, klub alebo družstvo má právo podať protest proti porušeniu Pravidiel alebo Súťažného poriadku SŠF. Spôsob, formu a správne poplatky protestov rieši Súťažný poriadok na danú sezónu.