Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá snooker

txt?

 Sekcia 1 – Vybavenie 

Rozmery v zátvorkách uvádzajú ekvivalentný rozmer v metrickej sústave zaokrúhlený na milimetre. 
1. Štandardný stôl 
Rozmery 
(a) Hracia plocha medzi čelami mantinelov meria 11ft 8½in x 5ft 10in (3569mm x 1778mm) 
s toleranciou v oboch rozmeroch +/- ½in (+/- 13mm). 
Výška 
(b) Výška stolu od podlahy po vrch mantinelu je medzi 2ft 9½in a 2ft 10½in (851mm až 876mm) 
Diery 
(c) 
(i) Diery sú v rohoch (dve na strane čierneho bodu, známe ako horné diery a dve pri rozstrelovom 
poli, známe ako spodné diery) a jedna v strede každej dlhej strany (známe ako stredové diery). 
(ii) Tvar otvorov diery musí zodpovedať šablónam, ktoré sú vydávané a autorizované World 
Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA). 
Rozstrelová čiara a rozstrelové pole 
(d) Rovná čiara, ktorá je nakreslená 29in (737mm) od čela spodného mantinelu a paralelná k nemu, sa 
nazýva rozstrelová čiara a oblasť od spodného mantinelu k nej sa nazýva rozstrelové pole. 
„D“ 
(e) „D“ je polkruh so stredom v strede rozstrelovej čiary a polomerom 11½in (292mm) nakreslený 
v rozstrelovom poli 
Body 
(f) Štyri body sú vyznačené na dlhej stredovej ose stola: 
(i) Čierny bod, vzdialený 12 ¾ in (324mm) od miesta kolmo pod čelom horného mantinelu. 
(ii) Stredový bod (známy aj ako modrý bod), nachádzajúci sa v strede medzi čelami horného 
a spodného mantinelu 
(iii) Pyramídový bod (známy aj ako ružový bod), nachádzajúci sa v strede medzi stredovým bodom 
a čelom horného mantinelu. 
(iv) Stred rozstrelovej čiary (známy ako hnedý bod). 
Ďalšie dva používané body sú v rohoch „D“. Pri pohľade z rozstrelového poľa bod vpravo je známy ako 
žltý bod a bod vľavo je známy ako zelený bod. 
2. Gule 
Gule musia byť zo schváleného zloženia a každá musí mať priemer 52,5mm s toleranciou +/- 0,05mm a: 
(a) musia mať rovnakú hmotnosť v tolerancií 3g v celej sade 
(b) guľa alebo sada gulí môže byť vymenená po dohode hráčov alebo rozhodnutím rozhodcu. 
Správna bodová hodnota gulí je nasledovná: čierna – 7b, ružová – 6b, modrá – 5b, hnedá – 4b, zelená – 
3b, žltá – 2b. 
3. Tágo 
Tágo nesmie byť kratšie ako 3ft (914mm) a nesmie sa výrazne odlišovať od tradičného a všeobecne  4
uznávaného tvaru a profilu. 
4. Doplnky 
Rôzne druhy podpôr tág, predĺžení tág (podľa dĺžky nazývaných „butt“ alebo „half-butt“), nástavce 
a adaptéry môžu byť používané hráčmi pri obtiažnych situáciách pri strku. Môžu byť súčasťou bežného 
príslušenstva stolu, ale takisto to môžu byť zariadenia prinesené hráčmi alebo rozhodcom (pozri taktiež 
Sekciu 3 Pravidlo 18). Všetky predĺženia, adaptéry a ostatné zariadenia na pomoc pri strku musia byť v 
prevedení schválenom WPBSA. 
Sekcia 2 – Definície 
1. Frame 
Frame v snookeri je časová perióda hry medzi prvým strkom, so všetkými guľami nastavenými podľa 
popisu v Sekcií 3 Pravidlo 2, až po ukončenie framu: 
(a) vzdaním sa ktoréhokoľvek hráča počas jeho radu, 
(b) uplatnením nároku hráča na rade, ak na stole ostala iba čierna guľa a tento hráč má náskok v skóre o 
viac než sedem bodov, 
(c) záverečným potopením alebo faulom v situácií, keď je stole už iba čierna guľa, alebo 
(d) prisúdením rozhodcom podľa Sekcie 3 Pravidlo 14(c) alebo Sekcie 4 Pravidlo 2. 
2. Set 
Set je dohodnutý alebo stanovený počet framov. 
3. Zápas 
Zápas je dohodnutý alebo stanovený počet setov. 
4. Gule 
(a) Biela guľa je hracia guľa (cue ball) 
(b) 15 červených a 6 farebných gulí sú hrané gule (object balls) 
5. Hráč na rade 
Osoba, ktorá ide hrať alebo hrá, je „hráč na rade“ a ostáva ním až kým rozhodca neusúdi, že opustil stôl 
na konci jeho radu. 
6. Strk 
(a) Strk je odohratý keď hráč na rade špičkou tága zasiahne hraciu guľu. 
(b) Strk je regulárny ak nedošlo k porušeniu pravidiel. 
(c) Strk neskončil, pokiaľ sa všetky gule nezastavili. 
(d) Strk môže byť zahratý priamo alebo nepriamo: 
(i) Strk je priamy ak hracia guľa zasiahne hranú guľu bez toho, aby predtým narazila do 
mantinelu 
(ii) Strk je nepriamy ak hracia guľa zasiahne jeden alebo viac mantinelov pred tým než trafí hranú 
guľu. 
7. Potopenie 
Potopenie je, keď hraná guľa po kontakte s inou guľou a bez porušenia týchto pravidiel spadne do diery. 
Proces potopenia gule nazývame potápaním.  5
8. Nábeh 
Nábeh je počet potopení v po sebe nasledujúcich strkoch zahraných hráčom počas jedného jeho radu 
počas framu. 
9. Guľa v ruke 
(a) Hracia guľa je v ruke 
(i) pred začiatkom každého framu, 
(ii) ak spadne do diery, alebo 
(iii) ak bola vyrazená zo stola. 
(b) Ostáva v ruke až kým 
(i) nie je regulárne odohratá z ruky, alebo 
(ii) nedôjde k faulu keď je guľa na stole 
(c) O hráčovi na rade sa hovorí, že má guľu v ruke ak je hracia guľa v ruke ako je uvedené vyššie. 
10. Guľa v hre 
(a) Hracia guľa je v hre keď nie je v ruke. 
(b) Hrané gule sú v hre od začiatku framu až kým nespadnú do diery alebo nie sú vyrazené zo stola. 
(c) Farebné gule sú opäť v hre keď sú znovu nastavené. 
11. Guľa na rade 
Ktorúkoľvek guľu, ktorá môže byť ako prvá legitímne zasiahnutá hracou guľou, alebo ktorákoľvek guľa, 
ktorá nemôže byť takto zasiahnutá ale môže byť potopená, nazývame guľou na rade. 
12. Nahlásená guľa 
(a) Nahlásená guľa je tá hraná guľa ktorú hráč na rade deklaroval, alebo indikoval k spokojnosti 
rozhodcu, že ju má hracia guľa zasiahnuť ako prvú. 
(b) Na požiadanie rozhodcu musí hráč na rade deklarovať guľu na rade. 
13. „Free ball“ 
„Free ball“ je guľa, ktorú hráč na rade nominuje ako guľu na rade keď sa ocitne v snookeri po faule 
(pozri Sekciu 3 Pravidlo 10). 
14. Vyrazená zo stola 
Guľa je vyrazená zo stola ak sa zastaví inde ako na doske stola alebo v diere, alebo ak je zdvihnutá 
hráčom na rade, pokiaľ je v hre okrem pravidla popísaného v Sekcií 3 Pravidlo 14(h). 
15. Faul 
Faul je akékoľvek porušenie týchto pravidiel. 
16. V snookeri 
Hovorí sa, že hracia guľa je v snookeri ak je priamy strk v rovnej línií na každú guľu na rade úplne, alebo 
čiastočne, bránený guľou alebo guľami, ktoré nie sú na rade. Ak jedna alebo viac gulí na rade, môže byť 
zasiahnutých z oboch krajných strán bez toho, aby v tom bránila guľa, ktorá nie je na rade, hracia guľa 
nie je v snookeri. 
(a) Ak je hracia guľa v ruke, je v snookeri vtedy, ak je bránená ako je to vyššie popísané v každej možnej 
pozícií na alebo vnútri „D“. 
(b) Ak je hracia guľa takto bránená od zasiahnutia gule na rade viac, než jednou guľou ktorá nie je na  6
rade 
(i) takáto guľa, ktorá je najbližšie k hracej guli je považovaná za efektívne snookerovaciu guľu, a 
(ii) ak leží viac brániacich gulí v rovnakej vzdialenosti od hracej gule, sú všetky takéto gule 
považované za efektívne snookerovacie gule. 
(c) Ak je guľou na rade červená a hracia guľa je bránená k zasiahnutiu rôznych červených rôznymi 
guľami, ktoré nie sú na rade, potom neexistuje efektívna snookerovacia guľa. 
(d) O hráčovi na rade sa hovorí, že sa nachádza v snookeri ak sa hracia guľa nachádza v snookeri podľa 
vyššie uvedených pravidiel 
(e) Hracia guľa nemôže byť v snookeri vďaka mantinelu. Ak zaoblené čelo mantinelu bráni hracej guli 
a je bližšie k hracej guli ako ktorákoľvek iná brániaca guľa ktorá nie je na rade, hracia guľa nie je 
v snookeri. 
17. Obsadený bod 
Ktorýkoľvek bod je obsadený, ak naň nemôže byť guľa položená bez toho aby sa táto nedotýkala inej 
gule. 
18. Tlačený strk (push stroke) 
Tlačený strk je zahratý vtedy, ak špička tága ostáva v kontakte s hracou guľou 
(a) po tom, ako hracia guľa zahájila pohyb dopredu, alebo 
(b) keď sa hracia guľa dotkla hranej gule, okrem prípadu keď sa hracia a hraná guľa takmer dotýkajú a 
hracia guľa zasiahne úplne krajný okraj hranej gule tak sa to nepovažuje za tlačený strk. 
19. Skok (Jump shot) 
Skok je zahratý vtedy, keď hracia guľa preskočí akúkoľvek časť hranej gule, či už sa jej počas toho 
dotkla alebo nie, s výnimkou: 
(a) keď hracia guľa najprv zasiahne jednu hranú guľu a potom preskočí cez inú guľu, 
(b) keď hracia guľa skočí a zasiahne hranú guľu, ale nepristane na vzdialenejšej strane tejto gule, 
(c) keď hracia guľa po legitímnom zasiahnutí hranej gule preskočí cez túto guľu po tom, ako predtým 
narazila do mantinelu alebo inej gule. 
20. Minutie (Miss) 
Minutie je zahraté v prípade, keď hracia guľa netrafí ako prvú guľu na rade a keď rozhodca usúdi, že 
hráč na rade neurobil dostatočne dobrý pokus (nevyvinul dostatočné úsilie) k zasiahnutiu gule na rade. 
Sekcia 3 – Hra 
1. Popis 
Snooker môžu hrať dvaja a viac hráčov jednotlivo alebo v skupinách. Hru môžeme zhrnúť takto: 
(a) Každý hráč používa tú istú bielu hraciu guľu a dvadsaťjeden hraných gulí - pätnásť červených za 
jeden bod a šesť farebných s týmito hodnotami: žltá za 2, zelená za 3, hnedá za 4, modrá za 5, ružová 
za 6 a čierna za 7 bodov. 
(b) Bodované strky hráča pri jeho rade sú strky, pri ktorých striedavo potápa červené a farebné gule až 
kým nie sú všetky červené mimo stola a potom potápaním farebných gulí vzostupne podľa ich 
bodovej hodnoty. 
(c) Body pridelené za bodované strky sa pripisujú na konto hráča na rade. 
(d) Trestné body za fauly sa pripisujú na konto súperovi. 
(e) Taktika používaná počas celého framu je nechať hraciu guľu za guľou, ktorá nie je na rade tak, že je 
v snookeri pre nasledujúceho hráča. Ak hráč alebo skupina zaostáva o viac bodov, než je možné  7
získať s guľami na stole, tak je pre hráčov najdôležitejšie zahrávanie snookerov vo viere, že získajú 
body z faulov. 
(f) Víťaz framu je skupina alebo hráč 
(i) ktorý dosiahol najvyššieho bodového zisku, 
(ii) ktorému súper vzdal frame, alebo 
(iii) ktorému bol prisúdený podľa Sekcie 3 Pravidlo 14(c) alebo Sekcie 4 Pravidlo 2. 
(g) Víťaz setu je skupina alebo hráč 
(i) ktorý vyhrá väčšinu, alebo požadovaný počet framov 
(ii) ktorý nahrá najvyšší súčet bodov pokiaľ sa hrá na celkový bodový zisk, alebo 
(iii) ktorému je set prisúdený podľa Sekcie 4 Pravidla 2. 
(h) Víťaz zápasu je hráč alebo skupina, ktorá vyhrá väčšinu setov alebo ak sa hrá na celkový bodový zisk 
tak tá, ktorá nahrá najvyšší súčet bodov. 
2. Rozostavenie gulí 
(a) Pri začiatku každého framu je hracia guľa v ruke a hrané gule sú na stole rozostavené nasledovne: 
(i) červené gule sú v zopätom rovnostrannom trojuholníku, s vrchnou červenou umiestnenou na 
dlhej ose stolu nad pyramídovým bodom tak, že je k ružovej guli čo najbližšie bez toho, aby sa 
jej dotýkala a základňa trojuholníku je bližšie k hornému mantinelu je k nemu rovnobežná. 
(ii) žltá je v pravom rohu „D“ 
(iii) zelená je v ľavom rohu „D“ 
(iv) hnedá je v strede Rozstrelovej čiary, 
(v) modrá je na Stredovom bode, 
(vi) ružová je na Pyramídovom bode, a 
(vii) čierna je na čiernom bode. 
(b) Po začatí framu môže byť guľa v hre očistená len rozhodcom na základe odôvodneného požiadavku 
hráča na rade a 
(i) pred tým, než je guľa zdvihnutá kvôli očisteniu musí byť jej pozícia, ak nie je na bode, 
označená vhodným zariadením, 
(ii) zariadenie na označovanie pozície gule, ktorá je čistená, je považované a má hodnotu ako táto 
guľa až kým táto guľa nie je očistená a vrátená na stôl. Ak sa ktorýkoľvek hráč, mimo hráča na 
rade, dotkne alebo posunie takéto zariadenie, bude penalizovaný rovnako, ako keby bol hráč 
na rade pričom sa nemení poradie v hre. Ak je to potrebné, rozhodca vráti k svojej spokojnosti 
toto zariadenie alebo guľu na jej pozíciu, i v prípade, že bola zdvihnutá zo stola. 
3. Spôsob hry 
Hráči si určia poradie v hre lósom alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom. 
(a) Takto určené poradie sa počas framu nemení okrem prípadov kedy je hráč požiadaný o znovu zahratie 
strku po faule. 
(b) Hráči alebo skupiny sa striedajú pri odohrávaní prvých strkov vo framoch počas celého setu. 
(c) Prvý hráč odohráva z ruky a frame sa začína keď je hracia guľa položená na stôl a je zasiahnutá 
špičkou tága 
(i) pri odohrávaní strku, alebo 
(ii) pri mierení na hraciu guľu. 
(d) Ak má byť strk považovaný za regulárny, nesmie dôjsť žiadnemu z priestupkov popísaných nižšie 
v Pravidle 12, Postihy. 
(e) Pokiaľ nie sú všetky červené gule mimo stola, pri každom prvom strku hráčovho radu je guľa na rade 
červená guľa, alebo „free ball“ nahlásená ako červená, a hráč získa body za každú v tomto strku 
potopenú červenú alebo „free ball“ nominovanú ako červenú guľu. 
(f) 
(i) Ak je potopená červená guľa, alebo „free ball“, nahlásená ako červená, ten istý hráč hrá  8
nasledujúci strk a nasledujúca guľa na rade je farebná guľa podľa výberu hráča na rade, 
ktorej hodnota je v prípade jej potopenia pripísaná na hráčove konto a ktorá je nasledovne 
nastavená späť na stôl. 
(ii) Nábeh pokračuje striedavo potápaním červených a farebných gulí dovtedy, kým nie sú červené 
gule mimo stola a pokiaľ je to príslušné farebná guľa bola zahratá po potopení poslednej 
červenej. 
(iii) Farebné gule sa potom stávajú guľami na rade vzostupne podľa ich bodovej hodnoty podľa 
Sekcie 3 Pravidlo 1(a) a keď je nasledujúca guľa potopená, zostáva mimo stola, okrem nižšie 
uvedeného Pravidla 4, a hráč na rade hrá nasledujúci strk na nasledujúcu farebnú guľu na 
rade. 
(g) Ak červené gule spadnú do diery alebo sú vyrazené zo stola, nie sú znovu vrátené na stôl bez ohľadu 
na to, či hráč mohol takýmto prípadným faulom získať výhodu. Výnimky z tohto konceptu sú 
ustanovené v Sekcii 3 Pravidlá 2(b)(ii), 9, 14(f), 14(h) a 15. 
(h) Ak hráč na rade neboduje alebo sa dopustí faulu, jeho rad sa končí a nasledujúci hráč hrá z pozície, 
kde hracia guľa zastala alebo z ruky pokiaľ je hracia guľa mimo stola. 
4. Koniec framu, setu alebo zápasu 
(a) Ak ostala iba čierna guľa nasledovné prvé skórovanie alebo faul ukončuje frame s výnimkou situácie, 
kedy sú splnené obe nasledovné podmienky: 
(i) skóre je potom rovnaké a 
(ii) celkový bodový zisk nie je relevantný. 
(b) Ak sú splnené obe podmienky z vyššie uvedeného bodu (a) 
(i) čierna je nastavená na stôl, 
(ii) hráči si losovaním určia poradie 
(iii) nasledujúci hráč odohráva z ruky a 
(iv) nasledujúce bodovanie alebo faul ukončuje frame. 
(c) Ak je víťaz setu alebo zápasu určovaný podľa celkového bodového zisku a tento je rovnaký na konci 
posledného framu hráči sa v tomto frame riadia podľa procedúry „prenastavenie čiernej“, popísanej vo 
vyššie uvedenom bode (b). 
5. Odohrávanie z ruky 
Pri odohrávaní gule z ruky hracia guľa musí byť odohrávaná z pozície na alebo vnútri „D“, ale môže byť 
zahraná ktorýmkoľvek smerom. 
(a) Rozhodca sa na požiadanie musí vyjadriť, či je hracia guľa správne položená (to znamená či nie je 
nastavená mimo „D“). 
(b) Ak sa špička tága dotkne hracej gule pri jej nastavovaní a rozhodca je presvedčený, že hráč sa 
nepokúšal odohrávať strk, hracia guľa sa nedostáva do hry. 
6. Zasiahnutie dvoch gulí súčasne 
Dve gule, okrem dvoch červených alebo „free ball“ a gule na rade, nesmú byť súčasne zasiahnuté pri 
prvom dotyku s hracou guľou. 
7. Nastavovanie farebných gulí 
Ktorákoľvek farebná guľa, ktorá spadla do diery alebo je vyrazená zo stola, je pred tým, než je zahratý 
nasledovný strk, nastavovaná na stôl až kým nie je finálne potopená podľa Sekcie 3 Pravidla 3(f). 
(a) Hráč nenesie zodpovednosť za akúkoľvek chybu rozhodcu pri nesprávnom nastavení gule na stôl. 
(b) Ak je farebná guľa chybne nastavená na stôl po tom, ako bola potopená vo vzostupnom poradí podľa 
Sekcie 3 Pravidla 3(f)(iii), bude po zistení tohto nesprávneho stavu odstránená zo stolu bez toho aby 
bol udelený postih a hra bude pokračovať. 
(c) Ak je zahratý strk po nesprávnom nastavení gule alebo gulí na stôl, tieto gule budú pri ďalších strkoch  9
považované za správne nastavené. Akákoľvek farebná guľa ktorá je nesprávne mimo stola bude 
nastavená na stôl: 
(i) bez udelenia postihu ak tento stav bol objavený po predošlom nevšimnutí, 
(ii) s udelením postihu ak hráč na rade hrá pred tým, než rozhodca mohol vykonať nastavenie. 
(d) Ak má byť farebná guľa nastavená na stôl a jej vlastný bod je obsadený bude položená na voľný bod 
gule s najvyššou bodovou hodnotou. 
(e) Ak je nutné nastaviť viac než jednu farebnú guľu a ich vlastné body sú obsadené, prednosť pri 
nastavovaní má guľa s najvyššou bodovou hodnotou. 
(f) Ak sú obsadené všetky body, farebná guľa je položená čo najbližšie k svojmu bodu, medzi tento bod 
a najbližšiu časť horného mantinelu. 
(g) V prípade ružovej a čiernej gule, ak sú obsadené všetky body a nie je voľné miesto medzi príslušným 
bodom a najbližšou časťou horného mantinelu, farebná guľa bude položená čo najbližšie k svojmu 
bodu na stredovej línií stola pod jej bodom. 
(h) Vo všetkých prípadoch sa guľa pri nastavení na stôl nesmie dotýkať inej gule. 
(i) Správne nastavenie farebnej gule musí byť prevedené tak, že je guľa ručne položená na bod, ktorý je 
určený týmito pravidlami. 
8. Dotýkajúce sa gule (Touching ball) 
(a) Ak sa hracia guľa zastaví a pri tom sa dotýka inej gule alebo gulí, ktoré sú alebo môžu byť na rade, 
rozhodca ohlási „TOUCHING BALL“ a označí guľu alebo gule, ktorých sa hracia guľa dotýka. 
(b) Ak rozhodca zahlási „Touching ball“ musí hráč na rade odohrávať hraciu guľu preč od tejto gule bez 
toho, aby sa táto guľa pohla, inak je toto považované za tlačený strk (push stroke). 
(c) Ak hráč na rade nespôsobil pohnutie hranej gule, nebude udelený postih ak: 
(i) je to guľa na rade, 
(ii) guľa môže byť na rade a hráč na rade ju deklaroval ako guľu na rade, alebo 
(iii) guľa môže byť na rade a hráč na rade deklaruje a zasiahne ako prvú inú guľu, ktorá mohla byť 
na rade. 
(d) Ak hracia guľa zastaví tak, že sa dotýka alebo takmer dotýka gule, ktorá nie je na rade, rozhodca ak je 
opýtaný na to čí sa dotýkajú, odpovie „ÁNO“ alebo „NIE“. Hráč na rade musí hrať od nej rovnako 
ako je vyššie uvedené bez toho aby ju pohol a pri tom musí zasiahnuť ako prvú guľu, ktorá je na rade. 
(e) Ak sa hracia guľa zároveň dotýka gule ktorá je na rade aj gule ktorá nie je na rade, rozhodca označí 
ako dotýkajúcu sa iba guľu, ktorá je na rade. Ak sa hráč na rade opýta rozhodcu, či sa hracia guľa 
dotýka aj gule, ktorá nie je na rade, má právo aby mu bolo odpovedané. 
(f) Ak je rozhodca usúdi, že pohyb gule, ktorá sa dotýkala hracej gule, v momente odohrávania nebol 
spôsobený hráčom v nábehu tak nezahlási faul. 
(g) Ak sa stojaca hraná guľa pri kontrole rozhodcom nedotýkala hracej gule a neskôr pred zahratím strku 
sa hracej gule dotýka, rozhodca k svojej spokojnosti takéto gule prenastaví. 
9. Guľa na kraji diery 
(a) Ak guľa spadne do diery bez toho, aby sa ju zasiahla iná guľa a nebola súčasťou prebiehajúceho strku, 
bude vrátená na stôl a hráčovi budú pripísané nahraté body. 
(b) Ak by bola zasiahnutá ktoroukoľvek guľou v strku: 
(i) bez toho, aby boli porušené pravidlá, všetky gule budú vrátené na pôvodné miesto a ten istý 
hráč na rade podľa svojho uváženia znovu odohrá ten istý strk, alebo sa môže rozhodnúť 
zahrávať iný strk. 
(ii) ak bol zahratý faul, hráč na rade je penalizovaný predpísaným postihom, všetky gule sú 
vrátené na pôvodné miesto a nasledujúci hráč má obvyklé možnosti po faule. 
(c) Ak guľa chvíľu balansuje na okraji diery a potom do nej spadne, považuje sa za guľu v diere a nie je 
vrátená na stôl.  10
10. V snookeri po faule 
Ak je hracia guľa v snookeri po faule, rozhodca ohlási „FREE BALL“ (pozri Sekciu 2 Pravidlo 16). 
(a) Ak sa hráč, nasledujúci v rade, rozhodne hrať nasledujúci strk, 
(i) môže nahlásiť ktorúkoľvek guľu ako guľu na rade, a 
(ii) ktorákoľvek nahlásená guľa bude považovaná, a získa hodnotu, ako guľa na rade okrem toho, 
že v prípade, že je potopená bude znovu nastavená na stôl. 
(b) Za faul sa to považuje v prípade, že hracia guľa 
(i) nezasiahne ako prvú nahlásenú guľu, alebo nahlásenú guľu súčasne s guľou na rade, alebo 
(ii) je v snookeri na všetky červené, alebo guľu na rade, guľou, ktorá bola nahlásená ako „free 
ball“ okrem prípadu, že na stole zostáva iba ružová a čierna hracia guľa. 
(c) Ak je „free ball“ guľa potopená, je nastavená na stôl a hodnota gule na rade je pripísaná k hráčovmu 
skóre. 
(d) Ak je potopená guľa na rade po tom, ako bola ako prvá, alebo súčasne s guľou na rade, zasiahnutá 
nahlásená guľa, k hráčovmu skóre sa pripíšu body za guľu na rade a táto guľa ostáva mimo stola. 
(e) Ak sú súčasne potopené guľa na rade aj nahlásená guľa, hráčovi sa pripíše skóre iba za guľu na rade, 
okrem prípadu, že to bola červená, kedy sa hráčovi pripíšu body za každú potopenú guľu. „Free ball“ 
guľa je nastavená na stôl a guľa na rade zostáva mimo stola. 
(f) Ak je chybujúci hráč požiadaný o znovu odohratie strku, „free ball“ stráca platnosť. 
11. Fauly 
Ak je spôsobený faul, rozhodca okamžite zahlási „FAUL“. 
(a) Pokiaľ hráč na rade neodohral strk, jeho rad okamžite končí a rozhodca ohlási postih. 
(b) Ak strk bol odohratý, rozhodca počká na ukončenie strku a potom ohlási postih. 
(c) Ak faul nie je udelený rozhodcom a ani nie je úspešne požadovaný hráčom, ktorý nie je na rade pred 
tým, než je odohratý nasledujúci strk, je odpustený. 
(d) Akákoľvek farba, ktorá nie je správne nastavená ostane tam, kde je, okrem prípadu, že je mimo stola, 
kedy bude správne nastavená. 
(e) Všetky body nahraté v nábehu pred tým, než bol prisúdený faul, sú pripočítané, avšak hráč na rade 
nedostane body za žiadnu potopenú guľu pri strku v ktorom bol hlásený faul. 
(f) Nasledujúci strk sa hrá z pozície, kde sa hracia guľa zastavila, alebo ak je hracia guľa mimo stola tak 
sa hrá „z ruky“. 
(g) Ak je pri jednom strku spôsobených viac faulov, počíta sa postih s najvyššou hodnotou. 
(h) Hráč, ktorý sa dopustil faulu 
(i) dostane postih stanovený podľa nižšie uvedeného Pravidla 12, a 
(ii) musí odohrať nasledujúci strk ak je o to požiadaný nasledujúcim hráčom. 
12. Postihy 
Po všetkých fauloch nasleduje postih vo výške 4 bodov, pokiaľ nie je predpísaný vyšší postih podľa nižšie 
uvedených odsekov (a) až (d). Postihy sú: 
(a) hodnota gule na rade 
(i) pri zasiahnutí hracej gule viac než jeden krát, 
(ii) pri odohratí strku ak sú obe nohy mimo podlahy, 
(iii) pri hraní mimo poradia, 
(iv) pri nesprávnom odohraní „gule v ruke“ vrátane zahajujúceho strku, 
(v) v prípade že hracia guľa minie všetky hrané gule, 
(vi) v prípade že hracia guľa spadne do diery, 
(vii) pri zahraní snookeru za „free ball“, 
(viii) pri zahraní skoku (jump shot), 
(ix) pri hraní s neštandardným tágom, alebo  11
(x) pri porade s partnerom v rozpore so Sekciou 3, Pravidlom 17(e). 
(b) hodnota gule na rade alebo zúčastnenej gule, ktorákoľvek je vyššia 
(i) pri hraní ak ktorákoľvek guľa nie je v pokoji, 
(ii) pri hraní pred tým, než rozhodca dokončil nastavovanie farebnej gule na stôl, 
(iii) ak guľa, ktorá nie je na rade, spadne do diery, 
(iv) ak hracia guľa zasiahne ako prvú guľu, ktorá nie je na rade, 
(v) pri zahraní tlačeného strku (push stroke) 
(vi) pri dotknutí sa gule v hre, okrem dotknutia sa hracej gule špičkou tága pri odohrávaní strku, 
alebo 
(vii) pri spôsobení vyrazenia gule zo stola. 
(c) hodnota gule na rade alebo vyššej z dvoch zúčastnených gulí pri zasiahnutí hracej gule ako prvých 
súčasne dvoch gulí, okrem dvoch červených alebo „free ball“ a gule na rade. 
(d) Postih sedem bodov je udelený ak hráč v nábehu 
(i) použije guľu mimo hry na akýkoľvek účel, 
(ii) použije akýkoľvek predmet na meranie medzier alebo vzdialenosti 
(iii) zahrá červené, alebo „free ball“ a červenú v po sebe nasledujúcich strkoch, 
(iv) po začatí framu použije akúkoľvek guľu mimo bielej ako hraciu guľu pri odohraní strku, 
(v) nenahlási guľu na rade po tom, ako bol o to požiadaný rozhodcom, alebo 
(vi) ak sa dopustí faulu po potopení červenej, alebo „free ball“, nahlásenej ako červenú, pred tým, 
než nahlási farbu. 
13. Opätovné odohranie 
Pokiaľ hráč požiadal protihráča o opätovné odohranie po faule, nemôže už túto žiadosť stiahnuť späť. 
Chybujúci hráč, ktorý bol požiadaný o opätovné odohratie, má právo 
(a) zmeniť názor ohľadom 
(i) výberu strku, ktorý bude hrať, a 
(ii) výberu gule na rade ktorú sa pokúsi zasiahnuť. 
(b) na pridelenie bodov za guľu alebo gule ktoré potopí. 
14. Foul and a Miss (faul a minutie) 
Hráč na rade by sa mal podľa svojich najlepších schopností snažiť o zasiahnutie gule na rade. Ak 
rozhodca usúdi, že toto pravidlo nebolo dodržané, zahlási „FOUL AND A MISS“ okrem prípadu, že na 
stole ostala iba čierna guľa alebo situácie, kedy nie je možné zasiahnuť guľu na rade. V druhom prípade 
musí rozhodca podľa vlastného názoru posúdiť, či sa hráč na rade pokúša zasiahnuť guľu na rade hraním 
priamo alebo nepriamo smerom ku guli na rade s dostatočnou silou tak, aby bola zasiahnutá guľa na rade 
a nie brániace gule. 
(a) Po tom, ako bol ohlásený „Foul and a Miss“ môže nasledujúci hráč podľa svojho uváženia požiadať 
chybujúceho hráča aby hral znovu z pozície, ktorá ostala na stole, alebo z pôvodnej pozície pričom 
v druhom prípade guľa na rade ostáva rovnaká, aká bola pred posledným strkom, menovite: 
(i) ktorákoľvek červená, pokiaľ červená bola guľa na rade, 
(ii) farebná guľa na rade, pokiaľ všetky červené boli mimo stola, alebo 
(iii) farba podľa voľby hráča na rade, pokiaľ guľa na rade bola farebná guľa po tom, ako bola 
potopená červená. 
(b) Pokiaľ sa hráčovi na rade pri odohrávaní strku nepodarí zasiahnuť ako prvú guľu na rade a pri tom je 
od hracej gule voľná priama cesta na ktorúkoľvek časť gule, ktorá je alebo mohla byť na rade, 
rozhodca zahlási „Foul and a Miss“, s výnimkou prípadu, že ktorýkoľvek z hráčov potreboval snooker 
pred alebo po zahraní strku a rozhodca je presvedčený, že minutie nebolo úmyselné. 
(c) Po tom, ako bol ohlásený „miss“ podľa vyššie uvedeného odseku (b) a pri tom bola od hracej gule 
voľná priama cesta na stred gule ktorá je alebo mohla byť na rade (v prípade červených je to chápané 
ako stred ktorejkoľvek červenej gule, ktorej nestojí v ceste farebná):  12
(i) ďalšie nezasiahnutie pri odohrávaní strku z pôvodnej pozície ako prvej gule na rade je 
zahlásené ako „Foul and a Miss“ bez ohľadu na bodový rozdiel, a 
(ii) pokiaľ je chybujúci hráč požiadaný o znovu zahratie strku z pôvodnej pozície, musí ho 
rozhodca upozorniť, že tretí neúspech bude mať za následok prisúdenie framu v prospech jeho 
súpera. 
(d) Po tom, ako bola hracia guľa vrátená na pôvodné miesto podľa tohto pravidla keď bola od hracej gule 
voľná priama cesta na ktorúkoľvek časť gule, ktorá je alebo mohla byť na rade, a hráč na rade sa 
dopustil faulu na ktorejkoľvek guli, vrátanie hracej gule, pri príprave k strku, „miss“ nebude 
zahlásený pokiaľ strk nebol odohratý. V tomto prípade bude udelený príslušný postih a 
(i) nasledujúci hráč si môže zvoliť, či sám odohrá strk alebo požiada chybujúceho hráča o jeho 
odohranie z pozície zanechanej na stole, alebo 
(ii) nasledujúci hráč môže požiadať rozhodcu o vrátenie všetkých gulí ktoré boli pohnuté na ich 
pôvodnú pozíciu a nechať chybujúceho hráča hrať znovu, a 
(iii) pokiaľ sa vyššie popísaná situácia stane v rade hlásení „miss“, akékoľvek upozornenie na 
prisúdenie framu protihráčovi ostáva v platnosti. 
(e) Všetky ostatné minutia sú hlásené podľa uváženia rozhodcu. 
(f) Po ohlásení „miss“ a požiadavku nasledujúceho hráča o vrátenie hracej gule na pôvodné miesto, 
ktorékoľvek pohnuté hrané gule zostávajú na svojom mieste okrem prípadu keď rozhodca usúdi, že 
chybujúci hráč by tým mohol získať výhodu. V tomto prípade niektoré alebo všetky pohnuté gule 
môžu byť k spokojnosti rozhodcu prenastavené a v každom prípade farebné gule ktoré skončili mimo 
stola budú náležite nastavené na stôl alebo vrátené na pôvodné miesto. 
(g) Keď je ktorákoľvek guľa vrátená na pôvodné miesto po zahlásení „miss“ rozhodca skonzultuje jej 
pozíciu s nasledujúcim hráčom a chybujúcim hráčom, pričom konečné rozhodnutie je na rozhodcovi. 
(h) Ak sa počas takejto konzultácie ktorýkoľvek hráč dotkne ktorejkoľvek gule v hre, bude penalizovaný 
ako keby bol hráč na rade bez toho, aby sa ovplyvnilo poradie v hre. Pokiaľ je to potrebné, guľu, 
ktorá bola takto dotknutá rozhodca k svojej spokojnosti vráti na pôvodné miesto a to i v prípade že 
guľa bola zdvihnutá zo stola. 
(i) V prípade že má nasledujúci hráč v úmysle prenastaviť situáciu, môže sa opýtať rozhodcu, či má 
v úmysle prenastavovať aj ostatné gule mimo hracej gule a rozhodca je povinný ohlásiť svoj zámer. 
15. Guľa pohnutá inak, ako hráčom na rade 
Pokiaľ je guľa pohnutá, alebo je narušený jej pohyb bez pričinenia hráča na rade, rozhodca ju prenastaví 
bez toho aby bol udelený postih na miesto, kde si myslí, že guľa bola alebo kde by skočila. 
(a) Toto pravidlo zahrnuje aj prípady, keď akákoľvek osoba, mimo partnera hráča na rade, alebo 
akákoľvek iná udalosť spôsobí, že hráč na rade pohol guľou. 
(b) Žiadny hráč nie je penalizovaný za narušenie gulí rozhodcom. 
16. Patové postavenie 
Ak si rozhodca myslí, že nastalo patové postavenie alebo sa k nemu hra blíži, ponúkne hráčom okamžitú 
možnosť opakovania framu. Pokiaľ má ktorýkoľvek hráč námietky, rozhodca by mal nechať pokračovať 
hru s podmienkou že situácia sa musí zmeniť do lehoty určenej rozhodcom, zvyčajne po troch ďalších 
strkoch každou stranou. Ak situácia ostane v zásade nezmenená aj po uplynutí určenej lehoty rozhodca 
vynuluje skóre a znovu nastaví gule ako na začiatok framu a 
(a) úvodný strk znova odohráva ten istý hráč, 
(b) je zachované rovnaké poradie v hre. 
17. Snooker pre štyroch hráčov 
(a) Pri hre štyroch hráčov sa strany menia pri otváraniach framov a poradie hry sa určí pri začiatku 
každého framu a potom sa musí udržovať po celý tento frame. 
(b) Hráči môžu meniť poradie v hre na začiatku každého nového framu.  13
(c) Ak je po zahraní faulu požadované znovu zahratie, hráč ktorý sa dopustil faulu hrá znovu aj keď sa 
dopustil faulu mimo poradia a pôvodné poradie v hre sa zachováva tak, že partner chybujúceho hráča 
môže stratiť svoj rad. 
(d) Ak frame skončí remízou je aplikovaná Sekcia 3 Pravidlo 4. Ak je nutné prenastavenie čiernej, pár 
ktorý hrá prvý strk má na výber, ktorý hráč bude hrať prvý strk. Poradie hry sa potom musí 
zachovávať ako vo frame. 
(e) Partneri sa môžu radiť počas frame, nie však 
(i) pokiaľ je jeden z nich je hráč na rade a je pri stole, ani 
(ii) po prvom strku hráča na rade až kým neskončí jeho nábeh. 
18. Používanie doplnkového príslušenstva 
Hráč na rade je zodpovedný za umiestnenie aj odobratie akéhokoľvek doplnkového príslušenstva, ktoré 
môže použiť pri stole. 
(a) Hráč na rade je zodpovedný za všetky predmety vrátane, ale nielen, podpôr, predĺžení, ktoré si 
doniesol k stolu, či už vlastnými alebo požičanými (okrem požičania od rozhodcu) a bude 
penalizovaný za akýkoľvek faul ktorý spôsobí pri ich použití. 
(b) Hráč na rade nie je zodpovedný za príslušenstvo, ktoré sa bežne nachádza pri stole a ktoré bolo 
dodané inou stranou vrátane rozhodcu. Ak sa takéto príslušenstvo ukáže ako defektné a spôsobí že 
hráč na rade sa dotkne gule alebo gulí, faul nebude hlásený. Pokiaľ to bude potrebné rozhodca 
prenastaví gule v súlade s vyššie uvedeným Pravidlom 15 a hráč na rade, pokiaľ je v nábehu v ňom 
môže bez postihu pokračovať. 
19. Interpretácia 
(a) Vo všetkých častiach týchto pravidiel a definícií sa slová implikujúce mužské pohlavie aplikujú 
rovnako aj pre ženské pohlavie. 
(b) Okolnosti si môžu vyžadovať prispôsobenie aplikácie týchto pravidiel pre osoby s hendikepmi. 
Obzvlášť a napríklad: 
(i) Sekcia 3, Pravidlo 12 (a)(ii) nemôže byť aplikované pre hráčov na kolieskových vozíkoch, a 
(ii) ak hráč nie je schopný rozlišovať farby, napríklad červenú a zelenú, bude mu po požiadaní 
rozhodcu, povedaná farba gule. 
(c) V zápasoch bez rozhodcu, ako sú spoločenské hry, je za neho pre tieto prípady považovaný protihráč 
alebo proti hrajúca skupina. 
Sekcia 4 – Hráči 
1. Správanie 
V prípade, že: 
(a) si hráč berie neobvykle veľa času pri strku alebo pri výbere strku, alebo 
(b) akékoľvek chovanie hráča, ktoré je podľa uváženia rozhodcu zámerne alebo sústavne neférové, alebo 
(c) akékoľvek iné chovanie hráča ktoré sa tiež považuje za nedžentlmenské, alebo 
(d) hráč odmieta pokračovať vo frame 
rozhodca by mal buď: 
(e) varovať hráča, že v prípade opakovania takéhoto chovania bude frame prisúdený jeho protihráčovi, 
alebo 
(f) prisúdiť frame jeho protihráčovi, alebo 
(g) v prípade hrubého chovania prisúdiť protihráčovi celý set 
Ak rozhodca varoval hráča podľa vyššie uvedeného pravidla (e) a v prípade akéhokoľvek ďalšieho vyššie 
zmieňovaného chovania rozhodca musí buď: 
(a) prisúdiť frame jeho protihráčovi, alebo  14
(b) v prípade ďalšieho hrubého chovania prisúdiť protihráčovi celú hru. 
Ak rozhodca prisúdil frame hráčovmu protihráčovi na základe vyššie uvedených predpisov, v prípade 
opakovania akéhokoľvek vyššie zmieňovaného chovania rozhodca musí prisúdiť hráčovmu protihráčovi 
celú hru. 
Každé rozhodnutie rozhodcu prisúdiť frame alebo hru hráčovmu protihráčovi je konečné a nie je možné 
sa proti nemu odvolať. 
2. Postihy 
(a) Ak je frame odobratý podľa tejto Sekcie, chybujúci hráč 
(i) stratí frame, a 
(ii) stratí všetky nahraté body a nechybujúci hráč dostane body, ekvivalentné hodnote gulí 
zostávajúcich na stole, pričom červená sa počíta za osem bodov a ktorákoľvek farebná 
nesprávne mimo stola sa započíta, ako keby bola nastavená na stole. 
(b) Ak je set stratený podľa tejto sekcie, chybujúci hráč 
(i) stratí prebiehajúci frame ako v (a), a 
(ii) naviac stratí požadovaný počet neodohratých framov, potrebných k dohratiu zápasu, ak sú 
relevantné framy, alebo 
(iii) naviac stratí zostávajúce framy, každý ohodnotený 147mi bodmi v prípade hry na celkový 
bodový zisk. 
3. Hráč, ktorý nie je na rade 
Hráč ktorý nie je na rade sa počas hry hráča na rade má vyvarovať státiu alebo pohybu v zornom poli 
hráča na rade. Mal by sedieť alebo stáť v primeranej vzdialenosti od stola. 
4. Absencia 
V prípade absencie v miestnosti, hráč ktorý nie je na rade môže menovať zástupcu, ktorý bude dozerať na 
jeho záujmy a v prípade potreby nárokovať fauly. Takéto menovanie musí byť oznámené rozhodcovi pred 
odchodom. 
5. Vzdanie sa 
(a) Hráč sa môže vzdať iba vtedy, keď je na rade. Protihráč má právo akceptovať alebo odmietnuť toto 
vzdanie sa, ktoré sa stáva neplatným v prípade že sa protihráč rozhodne pokračovať. 
(b) Keď sa hrá na celkový bodový zisk a hráč sa vzdá framu, hodnota gulí zostávajúcich na stole sa 
pripočíta k skóre druhej skupiny. V tomto prípade sa každá červená počíta za osem bodov a 
ktorákoľvek farebná nesprávne mimo stola sa započíta, ako keby bola nastavená na stole. 
(c) Hráč nesmie vzdať frame v žiadnom zápase pokiaľ nepotrebuje zahrať snooker. Akékoľvek porušenie 
tohto pravidla je považované ako nedžentlmenské chovanie dotýkajúceho sa hráča. 
Sekcia 5 – Úradníci 
1. Rozhodca 
(a) Rozhodca 
(i) je výhradný posudzovateľ športového resp. nešportového chovania, 
(ii) nemá obmedzenia pri rozhodovaní v záujme športového chovania pri situáciách, ktoré nie sú 
popísané, 
(iii) je zodpovedný za správne vedenie hry podľa týchto pravidiel 
(iv) zasiahne ak zistí porušenie týchto pravidiel, 
(v) oznámi hráčovi farbu gule, ak je o to požiadaný, a  15
(vi) očistí ktorúkoľvek guľu na základe hráčovho odôvodneného požiadavku. 
(b) Rozhodca nesmie 
(i) odpovedať na otázky, ktoré nie sú schválené v týchto pravidlách, 
(ii) nijak nenaznačiť hráčovi, že sa chystá dopustiť faulu, 
(iii) dávať žiadne rady ani názory ohľadom bodov ovplyvňujúcich hru, 
(iv) odpovedať na otázku ohľadom rozdielu v skóre. 
(c) Ak rozhodca nepostrehne nejaký incident, môže podľa svojho uváženia zobrať do úvahy svedectvo 
zapisovateľa alebo iných úradníkov alebo divákov, ktorí sú na najlepšom mieste na pozorovanie, 
alebo si môže pozrieť foto/video záznam incidentu, ktoré mu pomôžu pri rozhodnutí o incidente. 
2. Zapisovateľ 
Zapisovateľ udržuje skóre na tabuli a pomáha rozhodcovi pri jeho povinnostiach. Ak je to potrebné, plní 
aj úlohy kronikára. 
3. Kronikár 
Kronikár podľa potreby zaznamenáva každý odohratý strk, zaznamenáva fauly ak je to príslušné a koľko 
bodov je skórovaných jednotlivými hráčmi alebo skupinami. Takisto zaznamenáva celkové nábehy. 
4. Asistencia úradníkov 
(a) Na požiadanie hráča na rade rozhodca alebo zapisovateľ premiestni alebo pridrží akékoľvek 
osvetlenie, ktoré prekáža hráčovi na rade pri odohrávaní strku. 
(b) Je dovolené, ak rozhodca alebo zapisovateľ, podľa okolností poskytne potrebnú pomoc 
hendikepovaným hráčom.