Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá karambol

txt?

Pravidlá karambolu

Pravidlá pre jednotlivé súťažné disciplíny (skrátená)

 

Článok 1

 

Definicia platného karambolu, bodové hodnotenie

 

1.1 Karambol je platný, ak guľa č.1 narazí do gule č.2 a č.3, gule sa zastavia a v priebehu tejto akcie nenastane žiadna chyba. Každý platný karambol má hodnotu 1 bodu.

 

Definicia nábehu

 

1.2 Nábeh je pokus hráča o dosiahnutie karambolu (séria).

 

Určenie poradia hráčov

 

1.3 Určenie poradia hráčov sa prevádza, tzv., rozhodovacím strkom. Gule sú rozostavené: červená, na hornej bodke, obidve zostávajúce gule, na pomyslenej, štartovacej čiare, tj. vpravo a vľavo od štartovných bodiek smerom k mantinelom. Obaja hráči súčasne zahrajú gule na horný mantinel. Hráč, ktorého guľa sa, po návrate od horného mantinelu, zastavila bližšie k dolnému mantinelu, bude hrať, ako prvý. V prípade zhodnej vzdialenosti oboch gulí, sa rozhodovací strk opakuje.

Ak guľa jedného z hráčov narazí do červenej gule, považuje sa to za chybu a voľbu má súper. Rovnako je chybou, ak do seba narazia obidve biele gule. Právo voľby má hráč, ktorého guľa neprešla na súperovú polovicu. V prípade, ak guľa, niektorého z hráčov, nedôjde k hornému mantinelu, rozhodovací strk, sa opakuje. Pri druhom pochybení, už právo určenia poradia získava súper.

 

Dĺžka hry, limit nábehov

 

1.4 Hra končí, keď hráč zahrá stanovený počet karambolov, alebo odohrá stanovený počet nábehov. Obaja súperi musia mať v jednotlivej hre možnosť odohrať rovnaký počet nábehov. V prípade, že hráč, ktorý zahajoval hru, zahral stanovený počet karambolov, alebo odohral, limitom, stanovený počet nábehov, hra nekončí a hráč č.2 má možnosť " Dohrávky ". Pričom, rozhodca rozostaví gule do základnej pozície. Výnimkou je hra na " Sety ", kde set skončí, ihneď po dohrání stanoveného počtu karambolov, bez " Dohrávky ". V prípade, že sú sety limitováné počtom nábehov a hráč, ktorý set zahajoval, do limitu nezahral stanovený počet karambolov, má druhý hráč možnosť hrať posledný nábeh zo základnej pozicie. Každý set začíná iný hráč.

 

Technické podmienky a materiálové vybavenie

 

1.5

a) Pre závodnú hru sa používajú dva rozmery hracej plochy (to je vzdialenosť medzi hranami gumových mantinelov udávaná v centimetroch) 210 x 105 - malý stôl a 284 x 142 - veľký stôl.

b) Mantinely sú nalepené na ráme stola v mieste dotyku s guľou musí byť o 4 - 5 mm vyšší ako je polomer gule, tj. Cca 35 - 37 mm nad hracou plochou.

c) Výška karabolového stola, je stanovená na 79 – 80 cm, výška je meraná od podlahy k hornému okraju rámu.

d) Karambolový stôl je (zvyčajne) vybavený elektrickým vykurovaním, ktoré udržuje konštantnú teplotu hracej dosky, asi 25 stupňov C a brání tým nežiadúcemu navlhnutiu plátna.

e) Plátno by malo byť, maximálne rýchlobežné a dokonale napnuté na doske i na mantineloch.

f) Gule musia byť hladké, lesklé a presne guľaté, s priemerom 61,5mm. Hmotnosť jednej gule môže byť 205 - 220 gramov, výnimkou môžu byť gule pre trojband, ktoré môžu mať hmotnosť až 240 gramov na jednu guľu. Rozdiel medzi jednotlivými guľami nesmie prekročiť 2 gramy.

g) Osvetlenie hracej plochy musí byť rovnomerné a s intenzitou min. 520 luxov. Výška svietidiel nesmie byť menšia ako 80 cm nad doskou stola. Svetelný zdroj musí byť umiestnený tak, aby neoslňoval hráčov, ani okolie. Priestor okolo stolu (herňa), nesmie byť temný, musí byť osvetlený min. 50 luxmi.

h) Karambolový stôl musí byť umiestnený min. 1,5 m od steny. Priestor medzi jednotlivými stolmi by mal byť obdobný, ale obvykle postačí aj menšia vzdialenosť.

i) Priestor okolo stolu je nutné opatriť protišmykovou podlahou, prípadne kobercom.

 

Označenie gulí v hre

 

1.6 Označenie gulí sa upresňuje takto:

a) Gule hrajúceho hráča uvádzame pod číslom 1 (tzv. hráčová guľa)

b) Prvá zasiahnutá guľa má číslo 2

c) Druhá zasiahnutá guľa je vedená, ako guľa číslo 3

d) Gule č.2 a č.3 sú tiež uvádzané, ako "cudzie gule"

 

Chyby v hre

 

1.7 Hráč urobí chybu a prestáva mať právo pokračovať v hre (nábehu, sérii) v týchto prípadoch:

 

a) Keď hráč neuspeje v prevedení karambolu.

b) Vyhodí guľu z hracej plochy, alebo sa guľa dotkne dreveného rámu.

c) Keď hráč hrá ďalší karambol, bez toho, aby sa gule zastavili po predchádzajúcom prevedenom karambole. V tomto prípade je neplatný i predchádzajúci karambol, pretože bolo hrané, bez toho, aby sa gule zastavili.

d) Keď sa hráč dotkne (i neúmyselne), ktorejkoľvek gule, rukou, tágom, odevom, alebo akýmkoľvek predmetom. Súper pokračuje v hre z pozicie, ktorú gule zaujali po dotyku.

e) Keď sa hráč dotkne priamo, alebo nepriamo, gule, aby napríklad odstránil cudzie teliesko,

ktoré sa na ňu prilepilo.

f) Keď hráč úmyselne premiestni, alebo napomôže k premiestneniu gulí pohybom stola, alebo plátna, fúkaním do gule apod. Súper má právo požadovať umiestniť gule na miesta, ktoré zaujímali pred chybou.

g) Keď hráč použije k úderu do gule iné časti tága, ako kožu.

h) Keď hráč zahrá " postrk ". Postrkom sa rozumie, ak je koža tága ešte v dotyku s guľou v okamihu, keď guľa už naráža do ďaľšej gule, alebo mantinelu.

i) Keď je priamo zasiahnutá guľa č.2, ktorá sa lepí s guľou č.1. Viď pravidlá pre rôzne disciplíny.

j) Keď sa kôža tága dotkne dvakrát, alebo viackrát gule pri jednom strku.

k) Keď sa hráč v okamihu strku nedotýka podlahy, aspoň jednou nohou.

l) Keď hráč vyznačí na stole, alebo na mantineli, viditeľné značky predpokladaného odrazu, alebo behu gule.

m) Keď hráč hrá cudziu guľu.

 

Karambol, pri ktorom bola zistená niektorá, z vyššie uvedených chýb, sa nezapočítava, zatiaľ čo karamboly dosiahnuté, v priebehu série, pred zistením chyby, sú platné. Dosiahne hráč karambol po chybe, ktorá sa, síce, stala, ale nebola včas zistená a ohlásená, tak je karambol platný a hráč pokračuje v sérii. Akákoľvek chyba zavinená treťou osobou, ktorá povedie k premiestneniu gulí, sa nepričítava hráčovi. V takomto prípade sú gule späť umiestnené, čo najpresnejšie, do tej polohy, v ktorej boli pred chybou. Za hráčovú chybu sa však považuje hranie cudzou guľou pri začiatočnom strku.

 

 

Článok 2

 

Zakázané pole (zóny)

 

2.1 Počet a rozmery zakázaných polí určuje Európska konfederácia biliardu (CEB). Vyznačenie týchto polí na hracej ploche sa prevádza, čo najtenšími čiarami, bielou kriedou, ceruzkou a pod.

 

2.2 V každom zakázanom poli môže hráč, bezprostredne, po sebe zahrať určitý počet karambolov. Počet týchto karambolov ustanovia pravidlá jednotlivých disciplín:

 

a) Voľná hra - 2 karamboly

b) Všetky kádry/2 - 2 karamboly

c) Všetky kádry/1 - 1 karambol

d) Jednomantinelová hra (jednoband) a trojmantinelová hra (trojband) nemajú zakázané pole.

 

2.3 Menovateľ v zlomku kádrových disciplínach, určuje, maximálny počet možných

karambolov zahraných bezprostredne po sebe v jednom poli. Pri zahrání druhého karambolu vo voľnej hre a v kádru/2 a pri každom karambole v kádru/1 musí jedna, alebo obidve "cudzie" gule, toto pole opustiť.

 

2.4 Jedna, prípadne obidve, cudzie gule sa môžu, ihneď, po opustení, do toho istého poľa vrátiť. V takomto prípade získava hráč znovu právo na prevedenie ďalších dvoch, alebo jedného karambolu v zakázanom poli, podľa hracej súťažnej disciplíny.

 

2.5 Pri všetkých druhých kádrových hrách, sú mimo zakázané pole, tiež vyznačené kotvy - štvorce o dĺžke strany 17,8 cm. Kotvy sú umiestnené pri päte všetkých kádrových čiar, pri mantineloch /odrážačoch/. Čiary kotvového štvorca rozdeľujú na polovicu, takže kotva zasahuje do

obidvoch vedľajších polí. V týchto kotvových štvorcoch je hráč povinný riadiť sa rovnakými

ustanoveniami ako pri zakázaných poliach.

 

2.6 Umiestnenie gule presne na vyznačenú čiaru zakázaného poľa, alebo kotvy, je posudzované v neprospech hráča, tj. v pozicii vo vnútri, musí či nevyšla z poľa. Kotva, ak zasahuje do dvoch polí, tvorí samostatné zakázané pole.

 

2.7 Ak pri zahranom karambole, pri ktorom mala guľa pole opustiť a žiadna z gulí č.2, alebo č. 3, pole neopustila, tak je karambol neplatný (chyba) a v hre pokračuje súper.

 

Zahájenie zápasu a vstup do hry - začiatočný karambol

 

 

a) Hráč, ktorý zápas zahajuje, hrá s bielou guľou bez bodky. Jeho súper vstupuje do hry s bielou guľou, označenou bodkou, alebo žltou guľou. Každý, z obidvoch hráčov musí hrať s rovnakou guľou po celú dobu zápasu.

b) Gule pre začiatočný karambol sa rozmiestnia takto:

- červená guľa na hornú bodku

- biela guľa označená bodkou, alebo žltá guľa, na dolnú bodku

- biela guľa bez bodky, na jednu zo štartovacích bodiek (vpravo, alebo vľavo, podľa rozhodnutia hráča).

Začiatečný karambol je nutné hrať od červenej gule, a to priamo, alebo pomocou mantinelov - mantinel, červená a potom karambol na biele.

     

PRAVIDLÁ PRE VOĽNÚ HRU

 

Článok 3

 

Definicia hry

 

3.1 Vo voľnej hre môže hráč zahrať v jednom slede neobmedzený počet karambolov, a to až do výšky limitu určujúcom dĺžku zápasu. Pri hre môže neobmedzene využívať celú hracú plochu mimo zakázaných rohov, kde sa musí riadiť ustanovením článku a odst. 2.2 pre zakázané pole, tj. 2 karamboly. Rozmery rohov sú 1 dĺžka a 1 šířka hracej plochy biliardového stolu.

 

Guľa v dotyku, vyhodená guľa

 

3.2 Pokiaľ je guľa č.1 vo vzájomnom dotyku s inou guľou, alebo guľami) - rozhodca rozostavia všetky tri gule, na značky, začiatočného karambolu podľa ustanovenia o "Zahájenie zápasu a vstup do hry - začiatočný karambol" a hráč pokračuje v nábehu.

 

3.3 Guľa vyhodená z karambolového stolu, ak vypadne jedna, alebo viac gulí mimo hraciu plochu, rozostavia sa späť na bodky, poľa pravidiel platných pre jednotlivé súťažné disciplíny. Guľa sa považuje za vyhodenú mimo hraciu plochu, akonáhle dopadla mimo gumové ohraničenie stolu, alebo sa dotkla drevenej časti tohto ohraničenia (rámu). Rozhodca umiestni všetky tri gule na značky začiatočného karambolu, podľa ustanovenia o "Zahájenie zápasu a vstup do hry - začiatečný

karambol", ale v hre pokračuje súper.

 

PRAVIDLÁ PRE KÁDROVÉ HRY

 

Článok 4

 

Definicia hry

 

4.1 Kádrové hry majú dva základné spôsoby hry v zakázaných poliach, na jeden, alebo dva karamboly vo vnútri zakázaného poľa.

 

4.2 Čiary rozdeľujú plochu na rôzne veľké polia (kádry). Veľkosť týchto kádrov je určená druhom kádrovej disciplíny a veľkosti stola. Číslo označujúce kádrovú disciplínu je totožné s dĺžkou kádrového štvorca (štyri štvorce v rohoch hracej plochy) a udáva sa v cm. Pri päte všetkých kádrových čiar, pri mantineloch, sú nakreslené kotvové štvorce, ktoré zasahujú do obidvoch kádrových polí. Hru v kádroch a poliach upravujú ustanovenia článku 2.

 

Guľa v dotyku, vyhodená guľa

 

4.3 Ak je guľa č.1 v dotyku s inou guľou (lepia), má hráč právo:

a) dať si všetky tri gule, od rozhodcu, rozostavať do pozicie základného karambolu, alebo

b) hrať od mantinelu (tzv. buzar), alebo

c) hraťs obráteným spodkom (piqué), ale pod podmienkou, že guľa, ktorá je v dotyku, sa nepohne. Nie je však chybou, ak sa pohne lepiaca guľa len preto, že stratila oporu hráčovej gule. Rozhodujúce, pre posúdenie korektnosti, je postavenie hráčovho tága pri strku, alebo

d) hrať od gule, s ktorou nie je hráčová guľa v dotyku.

 

4.4 Pri vyhodení gule z karambolového stola, rozhodca umiestni všetky 3 gule na značky začiatočného karambolu a v hre pokračuje súper.

 

PRAVIDLÁ PRE JEDNOMANTINELOVÚ HRU - JEDNOBAND

 

Článok 5

 

Definicia hry

 

5.1 Pri jednobande sa musí hráčova guľa dotknúť najmenej jedného mantinelu pred dokončením karambolu, tj. pred zásahom gule č. 3. Pritom je nepodstatné, či je hrané spôsobom – guľa č. 2. - mantinel – guľa č. 3., alebo mantinel – guľa č. 2. - guľa č. 3., prípadne – mantinel – guľa č. 2. - ďalší mantinel – guľa č. 3. Pre túto súťažnú disciplínu sa nevyznačujú na hracej ploche žiadne zakázané plochy.

 

Guľa v dotyku, vyhodená guľa

 

5.2 Pokiaľ sú gule v dotyku (lepia), má hráč rovnaké práva, ako v rovnakej situácii pri kádrových hrách, ale iba za podmienky dodržania definicie hry - najmenej jeden mantinel.

 

5.3 Pri vyhodení gule, rozhodca umiestni všetky 3 gule na značky začiatočného karambolu, ale v hre pokračuje súper.

 

PRAVIDLÁ PRE TROJMANTINELOVÚ HRU - TROJBAND

 

Článok 6

 

Definicia hry

 

6.1 Pri trojbande sa musí hráčova guľa dotknúť najmenej, trikrát jedného, či viac mantinelov, pred dokončením karambolu, tj. pred zásahom gule č. 3. Pritom je nepodstatné, či je hrané spôsobom guľa č. 2 - mantinely - guľa č. 3, alebo mantinely - guľa č. 2 – guľa č. 3, alebo mantinely - guľa č. 2 - mantinely - guľa č. 3. Rovnako, ako pri jednobande, tak aj pre túto súťažnú disciplínu sa nevyznačujú na hracej ploche žiadne zakázané polia.

 

Guľa v dotyku, vyhodená guľa

 

6.2 Základné postavenie gulí pre začiatočný karambol, ktoré je tak typické pre všetky iné súťažné disciplíny, sa tu používa iba pre zahájenie zápasu a pre postavenie gulí pri vyrovnávacom nábehu celého zápasu. Vo všetkých ostatních prípadoch sa pri hre trojband (guľa v dotyku, vyhodené guľa) stavajú gule za sebou, na pozdĺžnu čiaru karambolového stolu, a to:

a) červená guľa na hornú bodku

b) súperova guľa na strednú bodku

c) guľa, s ktorou sa bude pokračovať v hre (hráčova guľa), na spodnú bodku pozdĺžnej čiary karambolového stolu. Pri kvartách sa v priebehu hry vôbec nepoužívajú štartovné bodky po obidvoch stranách spodnej bodky

d) ak je bodka, na ktorú má byť guľa postavená, čiastočne, alebo úplne zakrytá niektorou z ďalších gulí, postaví sa guľa na bodku patriacu tej gule, ktorá bodku zakrýva.

 

6.3 Ak sú gule v dotyku, hráč má právo:

 

a) dať si gule od rozhodcu rozostavať na bodky, ale iba tie gule, ktoré boli v dotyku, a to rovnako s vyššie uvedeným ustanovením článku 6.2., alebo

b) hrať od gule, ktorá nie je s hráčovou guľou v dotyku, alebo

c) hrať od mantinelu, alebo

d) hrať obráteným spodkom (piqué).

Vo všetkých týchto prípadoch, len s podmienkou, že guľa č. 1 (hráčova guľa) sa dotkne najmenej 3x mantinelu, viď odst. 6.1.

 

6.4 Ak je guľa vyhodená z karambolového stolu, rozostaví sa iba tá guľa, ktorá je vyhodená, a to na bodku v súlade s ustanovením článku 6.2. Ak sú vyhodené všetky 3 gule mimo hraciu plochu, rozostavia sa rovnako podľa vyššie uvedeného ustanovenia na bodky za sebou, nikdy do pozicie začiatočného karambolu.