Profesionálne biliardové stoly,
elektronické šípky, stolný futbal

Pravidlá 10-ball

txt?

 Pravidlá pool 10-ball - „Desiatka“

 

Desiatka, je hra s hlásenými strky, hraná s bielou guľou a s 10 farebnými guľami, číslovanými od 1 do 10.

Gule sú hrané v vzostupnom číselnom poradí, pričom najnižšia číslovaná guľa musí byť

kontaktovaná bielou guľou na vznik riadneho strku. Pokiaľ je guľa č.10 potopená pri riadnom rozstrelu, bude postavená späť na stôl, s tým, že hráč pokračuje v nábehu. Pre strk môže byť hlásená iba jedna guľa, s výnimkou rozstrelu, pri ňom nemôže byť nahlásená žiadna guľa. (viď 9.5 Hlásené strky a potopené gule).

 

9.1 Určenie rozstrelu

 

Hráč, ktorý vyhral rozohranie o rozstrel, rozstreluje ako prvý (viď 1.2 Rozohránie o poradie). Bežným formátom je striedavý rozstrel (s ohľadem na Smernicu 15, Nasledujúce rozstrely).

 

9.2 Stavanie gulí na hru „Desiatka“

 

Farebné gule sú stavané, čo najtesnejšie k sebe, do trojuholníkového tvaru, s guľou č.1 na čele

trojuholníka a na zadnom bodu stola a s guľou č.10 v strede trojuholníka. Ostatné farebné gule

sú umiestnené v trojuholníku, bez účelového, alebo zámerného rozmiestnenia (viď Smernice 4, Stavanie a naklepanie gulí).

 

9.3 Riadny rozstrel

 

Pri rozstrele sa uplatňujú následujúce pravidlá:

(a) rozohrává sa z ruky v záhlaví;

(b) nedôjde k potopeniu žiadnej gule, aspoň štyri farebné gule musia dôjsť na mantinel, inak

ide o faul (viď Smernice 17, Požiadavky na rozstrel)

 

9.4 Druhý strk po rozstrele – push out

 

Pokiaľ nebol pri rozstrelu zistený žiadny faul, rozstrelujúci hráč môže zvoliť push-out pre svôj

nasledujúcí strk. Toto svoje rozhodnutie musí hráč oznámiť rozhodcovi, a tým, pre tento strk zruší platnosť pravidiel 6.2 Chybná prvá guľa a 6.3 Bez mantinelu po kontakte.

Pokiaľ pri prevedení push-outu nebol zistený žiadny faul, určuje súper, kto bude hrať ako ďaľší. Guľa č.10, potopená pri push-outu, sa, bez penalizácie, vráti na zadný bod.

 

9.5 Hlásené strky a potopené gule

 

Kedykoľvek sa hráč pri strku pokúša potopiť guľu, je požadované, aby hlásil strky, myslená guľa a

kapsa musia byť označené pre každý strk, pokiaľ to nie je zrejmé. Podrobnosti strku, ako sú zásahy

mantinelov, alebo kontakt, či potopenie iných gulí, sú nepodstatné.

Aby rozhodca strk započítal, musí byť presvedčený, že bol prevedený myslený strk, takže pokiaľ je tu možnosť zámeny pri karamboloch, kombináciách a podobných strkoch, mal by hráč pri strku označiť guľu a kapsu. Pokiaľ si rozhodca, alebo súper, nie sú isti mysleným strkom, môžu si hlásenie vyžiadať.

 

9.6 Istota

 

Hráč na strku, po uskutočnenom rozstrelu, môže kedykoľvek, počas hry, ohlásiť „istotu“, ktorá mu

dovoľuje hrať na guľu v poradí, a bez iného potopenia ukončiť svoj nábeh. Keď, ale hráč na strku

guľu v poradí potopí, striedajúci hráč má na výber hrať strk ako je, alebo vráti strk súperovi (viď 9.7 Chybne potopená guľa, ktorá platí i pri istotách).

 

9.7 Chybne potopená guľa.

 

Pokiaľ hráč netrafí myslenú guľu a kapsu, a potopí hlásenú guľu do nesprávnej kapsy, alebo

potopí iné gule, jeho nábeh končí a striedajúci hráč má na výber hrať strk z danej pozície, alebo vrátiť strk súperovi.

 

9.8 Pokračovanie hry

 

Pokiaľ hráč na strku riadne potopí hlásenú/predpísanú guľu (s výnimkou push-outu, viď 2.4 Druhý

strk po rozstrelu – push-out), potom všetky dodatočne potopené gule zostávajú potopené (s výnimkou gule č.10; viď 9.9 Nastavenie gulí) a hráč na strku pokračuje ďaľším strkem. Pokiaľ pri ľubovolnom strku riadne potopí hlásenú guli č.10 (s výnimkou push-outu), vyhráva hru. Pokiaľ hráč hlásenú guľu nepotopí, alebo fauluje, hra prechádza na súpera. Ale, ak k faulu nedošlo, je striedajúci hráč povinný hrať bielou guľou, z pozície, ktorú mu zanechal protihráč.

 

9.9 Nastavenie gulí

 

Pokiaľ je guľa č.10 potopená pri faule, push-outu, alebo behom rozstrelu, alebo je potopená ako

nehlásená guľa, prípadne, je chybne potopená do inej kapsy, alebo je vyrazená zo stolu, následne je nastavená späť na stôl (viď 1.4 Nastavenie gulí). Žiadna iná farebná guľa sa nikdy do hry nevracia.

 

9.10 Bežné fauly

 

Pokiaľ hráč pri strku spôsobí bežný faul, hra prechádza na jeho súpera. Súper rozohráva z ruky a

bielu guľu môže pritom umiestniť kamkoľvek na hraciu plochu (viď 1.5 Hra z ruky).

Za bežné fauly sa považujú nasledovné situácie:

6.1 Potopenie, alebo vyrazenie bielej gule zo stola.

6.2 Chybná prvá guľa (prvá zasiahnutá guľa pri každom strku musí byť najnižšie očíslovaná guľa,

prítomná na stole)

6.3 Bez mantinelu po kontaktu

6.4 Bez dotyku nohy s podlahou

6.5 Vyrazená guľa zo stola (iba guľa č.10 sa vracia na stôl)

6.6 Dotyk gule

6.7 Dvojdotyk / spiaca guľa

6.8 Prostrk

6.9 Guľa v pohybe

6.10 Chybné umiestnenie bielej gule

6.12 Tágo na stole

6.13 Hra mimo poradie

6.15 Pomalá hra

 

9.11 Závažné fauly

 

6.14 Za tri, po sebe nasledujúce fauly, je trest stratenie rozohranej hry.

6.16 Za nešportovné chovanie, zvolí rozhodca trest, zodpovedajúci podstate prehrešku.

 

9.12 Pat

 

Po výskyte patu, zahrá, pôvodne rozstrelujúcí hráč, nový rozstrel (viď 1.12 Pat)